CÔNG KHAI THEO TT36

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 -2019

A. BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
* Khoa
1. Khoa khoa học Quản lý

- Chương trình đào tạo Luật
- Chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên môi trường
2. Khoa Sư phạm 
- Chương trình đào tạo Giáo dục học
- Chương trình đào tạo Công tác xã hội
3. Khoa Ngoại ngữ
- Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh
4. Khoa Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Xây dựng

* Công khai cam kết chất lượng  30 ngành đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 -2019
* Công khai cam kết chất lượng đào tạo sau đại học của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 -2019
* Công khai quy mô đào tạo hiện tại

* Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp 
* Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm  và trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019
* Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 -2019
* Công khai tài chính của trường ĐH thủ Dầu Một năm học 2018 - 2019
* Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các ngành đào tạo chính quy

* Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các ngành đào tạo thạc sĩ
* Công khai thông tin các môn học của từng khóa học, chuyên ngành của 09 ngành đào tạo thạc sĩ
* Công khai thông tin về tài liệu tham khảo, giáo trình do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
* Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH Thủ Dầu Một:

Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục (Tải tại đây)
1. Ngành Giáo dục Mầm non
2. Ngành Giáo dục Tiểu học
3. Ngành Sư phạm Ngữ Văn
4. Ngành Sư phạm Lịch sử
5. Ngành Luật
6. Ngành Hóa học
7. Ngành Quản trị Kinh doanh
8. Ngành Quản lý Công nghiệp
9. Ngành Ngôn ngữ Anh
10. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
11. Ngành Quản lý đất đai
12. Ngành Công tác xã hội
13. Ngành Địa lý học
14. Ngành Quản lý nhà nước
15. Ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường
16. Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị
17. Ngành Sinh học ứng dụng
18. Ngành Vật lý học
19. Ngành Tài chính ngân hàng
20. Ngành Kế toán
21. Ngành Kỹ thuật phần mềm
22. Ngành Hệ thống thông tin
23. Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử
24. Ngành Khoa học Môi trường
25. Ngành Kiến trúc
26. Ngành Kỹ thuật Xây dựng
27. Ngành Giáo dục học
28. Ngành Toán học
29. Ngành Văn hóa hoc
30. Ngành Chính trị học
* Đề án mở mã ngành 2019
* Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (Sau 06 tháng) 
* Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (Sau 1 năm) (Tải tại đây)
* Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (Tải tại đây)
B. BẬC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
* Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 - 2019 (Tải tại đây)
* Biểu mẫu 18 A: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 - 2019 (Tải tại đây)
* Biểu mẫu 18 C: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019 (Tải tại đây)
* Biểu mẫu 18 E: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2018 - 2019 (Tải tại đây)

.