CÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2015 - 2016

- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016 (Tải tại đây)
- Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và tin học cho tất cả sinh viên trường đại học TDM (Tải tại đây)
- Phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2015 – 2016 (Tải tại đây)
- Ban hành mức thu học phí của SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2015 – 2016 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí của SV hệ thường xuyên năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí của SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2015 – 2016 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2016 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo khoa học năm học 2015 - 2016  (Tải tại đây)
- Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm 2015 (Tải tại đây)
- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
- Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)