CÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2014 - 2015

Công khai thông tin của cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 36
* Khoa

1. Khoa khoa học Quản lý
- Chương trình đào tạo Luật
- Chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên môi trường
2. Khoa Sư phạm 
- Chương trình đào tạo Giáo dục học
- Chương trình đào tạo Công tác xã hội
3. Khoa Ngoại ngữ
- Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh
4. Khoa Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Xây dựng

- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015 ( Tải tại đây)
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2014-2015 (Tải tại đây)
- Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và tin học cho tất cả sinh viên trường đại học TDM   (Tải tại đây)
- Phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí các lớp học hệ thường xuyên năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí các lớp học hệ chính quy năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2015 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo khoa học năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
- Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin vể cơ sở vật chất năm 2014 (Tải tại đây)
- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)
- Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015 (Tải tại đây)