CÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2013 - 2014

- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2013-2014  (Tải tại đây)
- Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ cho các ngành đại học, cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ (Tải tại đây)
- Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 (Tải tại đây)
- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 (Tải tại đây)
- Phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Hướng dẫn quy trình thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2014 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo khoa học năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin vể cơ sở vật chất năm 2013 (Tải tại đây)
- Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)