CÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2012 - 2013

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Hướng dẫn quy trình thu và chế độ miễn, giảm học phí, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Trợ cấp xã hội đợt 1, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Trợ cấp xã hội đợt 2, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2012 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo khoa học năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)