CÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin của cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 36
* Khoa

1. Khoa khoa học Quản lý
- Chương trình đào tạo Luật
- Chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên môi trường
2. Khoa Sư phạm 
- Chương trình đào tạo Giáo dục học
- Chương trình đào tạo Công tác xã hội
3. Khoa Ngoại ngữ
- Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh
4. Khoa Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Xây dựng

Báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp năm 2016 (Sau 06 tháng tốt nghiệp) (Tải tại đây)
- Báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp năm 2016 (Sau 1 năm tốt nghiệp)  (Tải tại đây)
- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017  (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai cam kết về chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)