Giới thiệu

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TS. Đoàn Ngọc Xuân - Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN GIÁM HIỆU

 


TS. Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng Ủy - Hiệu Trưởng


TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu Trưởng