KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

Phòng Thanh Tra

Phòng Thanh tra


1. Chức năng của Phòng Thanh tra
     Thanh tra Trường Đại học Thủ Dầu Một là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tất cả các bậc học, các hệ đào tạo, các trung tâm đào tạo của trường nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ vủa các đơn vị trong trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực giáo dục.
2. Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra
    - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật;
    - Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;
    - |Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô cáo;
    - Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
    - Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;
    - Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham những của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
     Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và hiệu quả; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan.
     Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trác nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.
4. Hình thức hoạt động thanh tra
     Hoạt động thanh tra của Phòng Thanh tra được tiến hành theo 2 hình thức:
      - Thanh tra theo kế hoạch thanh tra hằng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
      - Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng do Hiệu trưởng giao.  
5.Yêu cầu đối với công tác thanh tra
     Hoạt động thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tích, những việc làm đúng để phát huy, phòng ngừa, phát hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm.
     Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những, quy định của Trường còn chưa phù hợp với thực tế.