GIỚI THIỆU

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Sứ mệnh
Đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực.
Tầm nhìn
Phát triển theo mô hình đại học tiên tiến, xác lập uy tín trong nước và hội nhập. Người học có năng lực làm việc trong nước và nước ngoài.
Mục tiêu
Năm 2017: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia
Năm 2018: Là thành viên của tổ chức AUN và một số chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN
Năm 2020: Tiến hành đánh giá chất lượng theo chuẩn Quốc tế (QS.STAR)
Năm 2021: Chuẩn Quốc gia đại học theo định hướng ứng dụng