Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH TỔ CHỨC


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA - VIỆN
1 Khoa Kinh Tế
2 Khoa Kiến Trúc
3 Viện Phát triển ứng dụng
4 Khoa Ngoại Ngữ
5 Khoa Y - Dược
6 Khoa Sư Phạm
7 Khoa Khoa Học Quản Lý
8 Khoa Công Nghiệp Văn Hóa
9 Viện Đào tạo Sau Đại học
10 Viện Kỹ thuật - Công nghệ
11 Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ
PHÒNG BAN
1 Phòng Đào Tạo Đại Học
2 Phòng Khoa Học
3 Phòng Hợp Tác Quốc Tế
4 Phòng Công Tác Sinh Viên
5 Phòng Tổ Chức
6 Văn Phòng
7 Phòng Tài chính – Kế toán
8 Phòng Thanh Tra
9 Phòng Cơ Sở Vật Chất
10 Ban Xuất Bản
11 Phòng Truyền Thông
12 Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một
13 Trạm Y Tế
14 Ban Đề án trường phổ thông quốc tế
15 Cơ sở Bên Cát
TRUNG TÂM
1 Trung tâm Tuyển sinh
2 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp
3 Trung tâm Ngoại ngữ
4 Trung tâm Đào tạo quốc tế
5 Trung tâm Công nghệ thông tin
6 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
7 Trung tâm Học liệu
8 Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội
9 Trung tâm Đảm Bảo Chất Lượng
10 Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
1 Đảng ủy
2 Công đoàn - Ban liên lạc cựu giáo chức
3 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên