GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH TỔ CHỨC


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA
1 Khoa Kinh Tế
2 Khoa Kiến Trúc
3 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
4 Khoa Công nghệ Thực phẩm
5 Khoa Ngoại Ngữ
6 Khoa học Xã hội và Nhân văn
7 Khoa Sư Phạm
8 Khoa Khoa Học Quản Lý
9 Khoa Mỹ Thuật - Âm Nhạc
PHÒNG BAN
1 Phòng Đào Tạo Đại Học
2 Phòng Đào Tạo Sau Đại Học
3 Phòng Khoa Học
4 Phòng Hợp Tác Quốc Tế
5 Phòng Công Tác Sinh Viên
6 Phòng Tổ Chức
7 Văn Phòng
8 Phòng Kế Toán
9 Phòng Thanh Tra
10 Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
11 Phòng Cơ Sở Vật Chất
12 Ban Xuất Bản
13 Phòng Truyền Thông
14 Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một
15 Trạm Y Tế
TRUNG TÂM - VIỆN
1 Trung tâm Tuyển sinh
2 Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp
3 Trung tâm Ngoại ngữ
4 Trung tâm Đào tạo quốc tế
5 Trung tâm Công nghệ thông tin
6 Trung tâm Giáo dục thường xuyên
7 Trung tâm Học liệu
8 Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
9 Viện Phát triển Ứng dụng
10 Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội
11 Viện Phát triển chiến lược
12 Viện Đông Nam Bộ
13 Trung tâm Dịch vụ Đại học
14 Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
1 Đảng ủy
2 Công đoàn - Ban liên lạc cựu giáo chức
3 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên