GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH TỔ CHỨC


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA
1 Khoa Kinh Tế
2 Khoa Kiến Trúc - Xây Dựng
3 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
4 Khoa Khoa Học Tự Nhiên
5 Khoa Hành Chính - Luật
6 Khoa Công Tác Xã Hội
7 Khoa Ngoại Ngữ
8 Khoa Ngôn Ngữ Trung Quốc
9 Khoa Lịch Sử
10 Khoa Ngữ Văn
11 Khoa Sư Phạm
12 Khoa Khoa Học Quản Lý
PHÒNG BAN
1 Phòng Đào Tạo Đại Học
2 Phòng Đào Tạo Sau Đại Học
3 Phòng Khoa Học
4 Phòng Hợp Tác Quốc Tế
5 Phòng Công Tác Sinh Viên
6 Phòng Tổ Chức
7 Phòng Hành Chính
8 Phòng Kế hoạch - Tài Chính
9 Phòng Thanh Tra
10 Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
11 Phòng Cơ Sở Vật Chất
12 Ban Biên Dịch
13 Ban Biên Tập Trang Thông Tin Điện Tử
14 Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một
15 Trạm Y Tế
TRUNG TÂM - VIỆN
1 Trung tâm Tuyển sinh
2 Trung tâm Thị trường Lao động
3 Trung tâm Ngoại ngữ
4 Trung tâm Công nghệ thông tin
5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên
6 Trung tâm Thông tin - Thư viện
7 Trung tâm GDTC - QPAN
8 Trung tâm Lý luận chính trị
9 Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm
10 Trung Tâm Phát Triển Công Tác Xã Hội
11 Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ
12 Viện Đông Nam Bộ học
13 Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
1 Đảng ủy
2 Công đoàn - Ban liên lạc cựu giáo chức
3 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên