Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH TỔ CHỨC


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA - VIỆN
1 Khoa Kinh Tế
2 Khoa Kiến Trúc
3 Khoa Đào tạo Kiến thức chung
4 Viện phát triển ứng dụng
5 Khoa Ngoại Ngữ
6 Khoa Sư Phạm
7 Khoa Khoa Học Quản Lý
8 Khoa Công Nghiệp Văn Hóa
9 Viện Đào tạo Sau Đại học
10 Viện Kỹ thuật - Công nghệ
11 Viện Phát triển chiến lược
12 Viện Đông Nam Bộ
PHÒNG BAN
1 Phòng Đào Tạo Đại Học
2 Phòng Khoa Học
3 Phòng Hợp Tác Quốc Tế
4 Phòng Công Tác Sinh Viên
5 Phòng Tổ Chức
6 Văn Phòng
7 Phòng Kế Toán
8 Phòng Thanh Tra
9 Phòng Cơ Sở Vật Chất
10 Ban Xuất Bản
11 Phòng Truyền Thông
12 Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một
13 Ban Đề án trường phổ thông quốc tế
14 Cơ sở Bên Cát
TRUNG TÂM
1 Trung tâm Tuyển sinh
2 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp
3 Trung tâm Ngoại ngữ
4 Trung tâm Đào tạo quốc tế
5 Trung tâm Công nghệ thông tin
6 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
7 Trung tâm Học liệu
8 Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội
9 Trung tâm Đảm Bảo Chất Lượng
10 Trung tâm Dịch vụ Đại học
11 Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
1 Đảng ủy
2 Công đoàn - Ban liên lạc cựu giáo chức
3 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên