GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH TỔ CHỨC


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA
1 Khoa Kinh Tế
2 Khoa Kiến Trúc
3 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
4 Khoa Khoa Học Tự Nhiên
5 Khoa Ngoại Ngữ
6 Khoa học Xã hội và Nhân văn
7 Khoa Sư Phạm
8 Khoa Khoa Học Quản Lý
PHÒNG BAN
1 Phòng Đào Tạo Đại Học
2 Phòng Đào Tạo Sau Đại Học
3 Phòng Khoa Học
4 Phòng Hợp Tác Quốc Tế
5 Phòng Công Tác Sinh Viên
6 Phòng Tổ Chức
7 Văn Phòng
8 Phòng Kế hoạch - Tài Chính
9 Phòng Thanh Tra
10 Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
11 Phòng Cơ Sở Vật Chất
12 Ban Xuất Bản
13 Phòng Truyền Thông
14 Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một
15 Trạm Y Tế
TRUNG TÂM - VIỆN
1 Trung tâm Tuyển sinh
2 Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp
3 Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế
4 Trung tâm Công nghệ thông tin
5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên
6 Trung tâm Thông tin - Thư viện
7 Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
8 Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm
9 Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội
10 Viện Phát triển chiến lược
11 Viện Phát triển khoa học và công nghệ
12 Trung tâm Dịch vụ Sinh viên
13 Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
1 Đảng ủy
2 Công đoàn - Ban liên lạc cựu giáo chức
3 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên