Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH TỔ CHỨC


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA - VIỆN
1 Khoa Kinh Tế
2 Khoa Kiến Trúc
3 Khoa Đào tạo Kiến thức chung
4 Khoa Công nghệ Thực phẩm
5 Khoa Ngoại Ngữ
6 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
7 Khoa Sư Phạm
8 Khoa Khoa Học Quản Lý
9 Khoa Mỹ Thuật - Âm Nhạc
10 Viện Đào tạo Sau Đại học
11 Viện Kỹ thuật - Công nghệ
12 Viện Phát triển Ứng dụng
13 Viện Phát triển chiến lược
14 Viện Đông Nam Bộ
PHÒNG BAN
1 Phòng Đào Tạo Đại Học
2 Phòng Khoa Học
3 Phòng Hợp Tác Quốc Tế
4 Phòng Công Tác Sinh Viên
5 Phòng Tổ Chức
6 Văn Phòng
7 Phòng Kế Toán
8 Phòng Thanh Tra
9 Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
10 Phòng Cơ Sở Vật Chất
11 Ban Xuất Bản
12 Phòng Truyền Thông
13 Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một
14 Trạm Y Tế
TRUNG TÂM
1 Trung tâm Tuyển sinh
2 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp
3 Trung tâm Ngoại ngữ
4 Trung tâm Đào tạo quốc tế
5 Trung tâm Công nghệ thông tin
6 Trung tâm Giáo dục thường xuyên
7 Trung tâm Học liệu
8 Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
9 Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội
10 Trung tâm Dịch vụ Đại học
11 Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
1 Đảng ủy
2 Công đoàn - Ban liên lạc cựu giáo chức
3 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên