Ban Xuất Bản

Giới thiệu chung

1. Giới thiệu

Ban Biên dịch là một đơn vị chuyên môn của trường Đại học Thủ Dầu Một, do Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, có nhiệm vụ biên dịch các tài liệu khoa học, giáo trình nước ngoài sang tiếng Việt để phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường.
 
Mục tiêu hoạt động của Ban Biên dịch là xây dựng và phát triển đội ngũ dịch thuật khoa học trong Trường Đại học Thủ Dầu Một, phấn đấu trở thành đầu mối sinh hoạt của cộng đồng dịch thuật khoa học trong và ngoài Trường.
 
Chức năng của Ban Biên dịch là biên dịch giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, và các lĩnh vực khác có liên quan; cung cấp các dịch vụ khoa học phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường, và khi đủ khả năng sẽ cung ứng, hỗ trợ cho các trường đại học khác trong tỉnh và trong nước.
 
Ban Biên dịch có những nhiệm vụ chính sau đây:
 
- Xây dựng đội ngũ biên dịch trong Trường và làm đầu mối quy tụ sự cộng tác của các dịch giả bên ngoài Trường;
 
- Tổ chức hoạt động biên dịch các giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường;
 
- Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, kinh tế và giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức

ThS. Đinh Hồng Phúc
Phone: 0904.126.804
E-mail: phucdh@tdmu.edu.vn
Trưởng Ban
Quản lý và điều hành Ban Biên dịch
TS. Trần Hạnh Minh Phương
E-mail: thmphuongkhxh@gmail.com
Biên dịch viên

3. Thông tin liên hệ
BAN BIÊN DỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
Địa chỉ: Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 
 Điện thoại: 0904.126.804
 Email: phucdh@tdmu.edu.vn