VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN của sinh viên đại học khóa 2014-2018 và cao đẳng khóa 2015-2018
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học lớp DLD15AV101
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 6/2017
THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 - Đợt tốt nghiệp tháng 06/2017
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDM
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)
THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Quyết định công nhận tốt nghiệp số 70/QĐ-ĐHTDM và số 68/QĐ-ĐHTDM)
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên đại học khóa 2013-2017
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015, đại học khóa 2011- 2015, hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 06/2016
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015 hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 04/2016
Nhận bằng tốt nghiệp đại học khóa 2012-2016, cao đẳng khóa 2013-2016 hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt tốt nghiệp tháng 6/2016