VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Quyết định công nhận và cấp bằng thạc sĩ - Đợt 3 năm 2019
Ngày đăng: 04/03/2019 10:04
Quyết định số 135/QĐ-ĐHTDM ngày 18/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2011-2016
Ngày đăng: 04/03/2019 09:22
Quyết định số 122/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2013-2018
Ngày đăng: 04/03/2019 09:21
Quyết định số 121/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2011-2015
Ngày đăng: 04/03/2019 09:20
Quyết định số 120/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2012-2017
Ngày đăng: 04/03/2019 09:20
Quyết định số 119/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2014-2019
Ngày đăng: 04/03/2019 09:19
Quyết định số 118/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2013-2017
Ngày đăng: 04/03/2019 09:19
Quyết định số 117/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2014-2017
Ngày đăng: 04/03/2019 09:18
Quyết định số 116/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2013-2017
Ngày đăng: 04/03/2019 09:17
Quyết định số 115/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2012-2016
Ngày đăng: 04/03/2019 09:16
Quyết định số 114/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2013-2019
Ngày đăng: 04/03/2019 09:16
Quyết định số 113/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2015-2018
Ngày đăng: 04/03/2019 09:15
Quyết định số 112/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2012-2015
Ngày đăng: 04/03/2019 09:14
Quyết định số 111/QĐ-ĐHTDM ngày 13/02/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai
Ngày đăng: 04/03/2019 09:06
Quyết định số 40/QĐ-ĐHTDM ngày 17/01/2019 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2014 - 2018
Ngày đăng: 04/03/2019 09:02
Quyết định số 719/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2018
Ngày đăng: 12/07/2018 09:26
Quyết định số 708/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2014 - 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 23:34
Quyết định số 709/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai
Ngày đăng: 14/06/2018 23:31
Quyết định số 710/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2014 - 2017
Ngày đăng: 14/06/2018 23:29
Quyết định số 711/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2013 - 2017
Ngày đăng: 14/06/2018 23:28
Quyết định số 712/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2015 - 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 23:28
Quyết định số 713/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2013 - 2016
Ngày đăng: 14/06/2018 23:26