KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Quyết định số 719/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2018
Ngày đăng: 12/07/2018 09:26
Quyết định số 708/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2014 - 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 23:34
Quyết định số 709/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai
Ngày đăng: 14/06/2018 23:31
Quyết định số 710/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2014 - 2017
Ngày đăng: 14/06/2018 23:29
Quyết định số 711/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2013 - 2017
Ngày đăng: 14/06/2018 23:28
Quyết định số 712/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2015 - 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 23:28
Quyết định số 713/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2013 - 2016
Ngày đăng: 14/06/2018 23:26
Quyết định số 714/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2012 - 2015
Ngày đăng: 14/06/2018 23:26
Quyết định số 715/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2012 - 2016
Ngày đăng: 14/06/2018 23:25
Quyết định số 716/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2013 - 2017
Ngày đăng: 14/06/2018 23:24
Quyết định số 717/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 2012 - 2016
Ngày đăng: 14/06/2018 23:23
Quyết định số 718/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2012 - 2017
Ngày đăng: 14/06/2018 23:17
Quyết định công nhận và cấp bằng thạc sĩ - Đợt 2 năm 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 19:30
Quyết định số 84/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học liên thông; vừa làm vừa học; đại học văn bằng 2 chính quy, vừa làm vừa học
Ngày đăng: 03/02/2018 10:11
Quyết định số 74/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2018
Ngày đăng: 03/02/2018 10:08
Quyết định số 81/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2017
Ngày đăng: 03/02/2018 10:07
Quyết định số 94/QĐ-ĐHTDM ngày 26/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2012-2017
Ngày đăng: 03/02/2018 10:06
Quyết định số 73/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2012-2016
Ngày đăng: 03/02/2018 10:05
Quyết định số 72/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2011-2016
Ngày đăng: 03/02/2018 10:03
Quyết định số 82/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2011-2015
Ngày đăng: 03/02/2018 10:02
Quyết định số 75/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2014-2017
Ngày đăng: 03/02/2018 10:00
Quyết định số 77/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2013-2017
Ngày đăng: 03/02/2018 09:59