VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2018-2022 (tháng 6/2022)
Ngày đăng: 20/06/2022 10:11
Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ (tháng 6/2022)
Ngày đăng: 20/06/2022 09:00
Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2018-2022 (tháng 3/2022)
Ngày đăng: 16/03/2022 16:42
Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ thường xuyên (tháng 3/2022)
Ngày đăng: 16/03/2022 16:26
Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ (tháng 3/2022)
Ngày đăng: 16/03/2022 16:00
Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2017-2021 (tháng 6/2021)
Ngày đăng: 18/06/2021 09:32
Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2016-2021 (tháng 6/2021)
Ngày đăng: 18/06/2021 09:31
Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2016-2020 (tháng 6/2021)
Ngày đăng: 18/06/2021 09:30
Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2017-2021 (tháng 6/2021)
Ngày đăng: 13/03/2021 11:44
Quyết định số 365/QĐ-ĐHTDM ngày 03/3/2021 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2016-2021
Ngày đăng: 13/03/2021 11:37
Quyết định số 362/QĐ-ĐHTDM ngày 03/3/2021 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2016-2020
Ngày đăng: 13/03/2021 11:36
Quyết định số 1438/QĐ-ĐHTDM ngày 22/9/2020 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2016-2020
Ngày đăng: 02/10/2020 14:19
Quyết định số 1431/QĐ-ĐHTDM ngày 22/9/2020 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2015-2020
Ngày đăng: 02/10/2020 14:16
Danh sách công nhận và cấp bằng thạc sĩ - Đợt tháng 3/2020
Ngày đăng: 10/03/2020 09:18
Quyết định số 287/QĐ-ĐHTDM ngày 21/02/2020 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2015-2019
Ngày đăng: 27/02/2020 10:00
Quyết định số 285/QĐ-ĐHTDM ngày 21/02/2020 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2016-2020
Ngày đăng: 27/02/2020 09:33
Quyết định số 278/QĐ-ĐHTDM ngày 21/02/2020 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2015-2020
Ngày đăng: 27/02/2020 08:44
Danh sách công nhận và cấp bằng thạc sĩ đợt 4 - 2019
Ngày đăng: 13/06/2019 08:29
Quyết định số 881/QĐ-ĐHTDM ngày 05/06/2019 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2015-2019
Ngày đăng: 12/06/2019 08:29
Danh sách công nhận và cấp bằng thạc sĩ - Đợt 3 năm 2019
Ngày đăng: 04/03/2019 10:04
Quyết định số 708/QĐ-ĐHTDM ngày 08/6/2018 về công nhận và và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2014 - 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 23:34
Danh sách công nhận và cấp bằng thạc sĩ - Đợt 2 năm 2018
Ngày đăng: 14/06/2018 19:30