VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Quyết định 12/QĐ-ĐHTDM ngày 09/01/2019 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 20, năm 2019
Ngày đăng: 15/03/2019 08:18
Quyết định 1845/QĐ-ĐHTDM ngày 19/12/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cơ sở giáo dục đại học khóa 10, năm 2018
Ngày đăng: 28/12/2018 16:14
Quyết định 1510/QĐ-ĐHTDM ngày 15/10/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 18, năm 2018
Ngày đăng: 31/10/2018 14:52
Quyết định 1380/QĐ-ĐHTDM ngày 18/9/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 17, năm 2018
Ngày đăng: 26/09/2018 14:45
Quyết định 1151/QĐ-ĐHTDM ngày 03/8/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 9, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 10:02
Quyết định 682/QĐ-ĐHTDM ngày 05/6/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 19, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 10:00
Quyết định 330/QĐ-ĐHTDM ngày 30/3/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 15, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 09:58
Quyết định 196/QĐ-ĐHTDM ngày 28/02/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 16, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 09:52
Quyết định 195/QĐ-ĐHTDM ngày 28/02/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 7, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 09:51
QĐ 33/QĐ-ĐHTDM - 12/01/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khóa 8, năm 2017
Ngày đăng: 15/01/2018 08:53
QĐ 1657/QĐ-ĐHTDM - 14/12/2017 về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khóa 5 năm 2017
Ngày đăng: 15/01/2018 08:44
QĐ 1534/QĐ-ĐHTDM - 21/11/2017 về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khóa 6, năm 2017
Ngày đăng: 22/11/2017 16:29
Quyết định 1410/QĐ-ĐHTDM ngày 31/10/2017 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Bối dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 18, năm 2017
Ngày đăng: 22/11/2017 16:22
Quyết định công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 10, năm 2016
Ngày đăng: 04/08/2016 15:31