VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Danh sách học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý mầm non năm học 2020-2021 (Quyết định 663/QĐ-ĐHTDM ngày 22/4/2021)
Ngày đăng: 25/04/2021 16:27
Danh sách học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2020-2021 (Quyết định 662/QĐ-ĐHTDM ngày 22/4/2021)
Ngày đăng: 25/04/2021 16:24
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 24 (Quyết định 203/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2021)
Ngày đăng: 26/01/2021 15:37
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 23 theo Quyết định 1705/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020
Ngày đăng: 15/11/2020 10:22
Danh sách học viên được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 23 theo Quyết định 1180/QĐ-ĐHTDM ngày 31/7/2020
Ngày đăng: 07/08/2020 09:46
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 14 theo Quyết định 1179/QĐ-ĐHTDM ngày 31/7/2020
Ngày đăng: 07/08/2020 09:44
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 22 theo Quyết định 549/QĐ-ĐHTDM ngày 20/4/2020
Ngày đăng: 25/04/2020 10:07
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 13 theo Quyết định 473/QĐ-ĐHTDM ngày 17/3/2020
Ngày đăng: 22/03/2020 10:06
Danh sách học viên được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 22, năm 2019 theo Quyết định 1793/QĐ-ĐHTDM ngày 25/11/2019
Ngày đăng: 30/11/2019 10:02
Danh sách học viên được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 21, năm 2019 theo Quyết định 1213/QĐ-ĐHTDM ngày 23/8/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 15:47
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 21 theo Quyết định 1243/QĐ-ĐHTDM ngày 28/8/2019
Ngày đăng: 25/08/2019 09:57
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 12, 2019 theo Quyết định 1186/QĐ-ĐHTDM ngày 15/8/2019
Ngày đăng: 22/08/2019 16:09
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 20 theo Quyết định 1187/QĐ-ĐHTDM ngày 15/8/2019
Ngày đăng: 22/08/2019 09:55
Quyết định 926/QĐ-ĐHTDM ngày 11/6/2019 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cơ sở giáo dục đại học khóa 11
Ngày đăng: 03/07/2019 14:42
Quyết định 187/QĐ-ĐHTDM ngày 22/02/2019 về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 19
Ngày đăng: 03/07/2019 14:41
Quyết định 12/QĐ-ĐHTDM ngày 09/01/2019 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 20, năm 2019
Ngày đăng: 15/03/2019 08:18
Quyết định 1845/QĐ-ĐHTDM ngày 19/12/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cơ sở giáo dục đại học khóa 10, năm 2018
Ngày đăng: 28/12/2018 16:14
Quyết định 1510/QĐ-ĐHTDM ngày 15/10/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 18, năm 2018
Ngày đăng: 31/10/2018 14:52
Quyết định 1380/QĐ-ĐHTDM ngày 18/9/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 17, năm 2018
Ngày đăng: 26/09/2018 14:45
Quyết định 1151/QĐ-ĐHTDM ngày 03/8/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 9, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 10:02
Quyết định 682/QĐ-ĐHTDM ngày 05/6/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 19, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 10:00
Quyết định 330/QĐ-ĐHTDM ngày 30/3/2018 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 15, năm 2018
Ngày đăng: 24/09/2018 09:58