Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, đợt tốt nghiệp tháng 3/2023

07/04/2023 11:10 — 5945
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt xét tháng 05/2024)
Ngày đăng: 30/05/2024 10:49
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt xét tháng 03/2024)
Ngày đăng: 28/03/2024 11:40
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP (Đợt cấp bằng tháng 3/2024)
Ngày đăng: 27/03/2024 14:58
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt cấp bằng tháng 3/2024)
Ngày đăng: 15/03/2024 09:52
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 12/2023)
Ngày đăng: 09/01/2024 08:43
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 11/2023)
Ngày đăng: 21/11/2023 10:16
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 10/2023)
Ngày đăng: 12/10/2023 17:16
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 6/2023)
Ngày đăng: 07/07/2023 15:22
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 5/2023)
Ngày đăng: 31/05/2023 17:04
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 3/2023)
Ngày đăng: 14/03/2023 08:58