VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Ghi chú:
1. Chọn loại văn bằng hoặc chứng chỉ cần tra cứu.
2. Nhập đầy đủ thông tin tương ứng vào các ô. Ngày sinh nhập theo định dạng dd/MM/yyyy hoặc MM/yyyy hoặc yyyy