VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) khóa thi 24/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:32
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) khóa thi 24/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:32
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) khóa thi 24/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:31
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Pháp FPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 405/QĐ-ĐHTDM ngày 09/3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 10:15
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Trung Quốc CPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 404/QĐ-ĐHTDM ngày 09/3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 10:15
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 403/QĐ-ĐHTDM ngày 09/3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 10:14
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) theo Quyết định 324/QĐ-ĐHTDM ngày 24/02/2021
Ngày đăng: 26/02/2021 10:12
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) theo Quyết định 323/QĐ-ĐHTDM ngày 24/02/2021
Ngày đăng: 26/02/2021 10:12
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) theo Quyết định 322/QĐ-ĐHTDM ngày 24/02/2021
Ngày đăng: 26/02/2021 10:11
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) theo Quyết định 1927/QĐ-ĐHTDM ngày 18/12/2020
Ngày đăng: 25/12/2020 11:37
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) theo Quyết định 1926/QĐ-ĐHTDM ngày 18/12/2020
Ngày đăng: 25/12/2020 11:36
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) theo Quyết định 1925/QĐ-ĐHTDM ngày 18/12/2020
Ngày đăng: 25/12/2020 11:36
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Trung Quốc CPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 1704/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020
Ngày đăng: 15/11/2020 10:20
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 1703/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020
Ngày đăng: 15/11/2020 10:19
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Pháp FPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 1702/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020
Ngày đăng: 15/11/2020 10:17
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) theo Quyết định 837/QĐ-ĐHTDM ngày 12/6/2020
Ngày đăng: 22/06/2020 16:36
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) theo Quyết định 836/QĐ-ĐHTDM ngày 12/6/2020
Ngày đăng: 22/06/2020 16:35
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) theo Quyết định 835/QĐ-ĐHTDM ngày 12/6/2020
Ngày đăng: 22/06/2020 16:35
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (cao đẳng) theo Quyết định 834/QĐ-ĐHTDM ngày 12/6/2020
Ngày đăng: 22/06/2020 16:28
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) theo Quyết định 533/QĐ-ĐHTDM ngày 08/4/2020
Ngày đăng: 16/04/2020 15:39
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) theo Quyết định 532/QĐ-ĐHTDM ngày 08/4/2020
Ngày đăng: 16/04/2020 15:38
Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) theo Quyết định 531/QĐ-ĐHTDM ngày 08/4/2020
Ngày đăng: 16/04/2020 15:37