Danh sách cấp chứng nhận tiếng Anh EPT-TDMU (cao đẳng) theo Quyết định 834/QĐ-ĐHTDM ngày 12/6/2020

22/06/2020 16:28 — 1329
TẢI VỀ FILE PDF

Ngoại ngữ khác

Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) khóa thi 24/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:32
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) khóa thi 24/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:32
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) khóa thi 24/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:31
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Pháp FPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 405/QĐ-ĐHTDM ngày 09/3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 10:15
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Trung Quốc CPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 404/QĐ-ĐHTDM ngày 09/3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 10:15
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học không chuyên) theo Quyết định 403/QĐ-ĐHTDM ngày 09/3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 10:14
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (đại học) theo Quyết định 324/QĐ-ĐHTDM ngày 24/02/2021
Ngày đăng: 26/02/2021 10:12
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (cao học) theo Quyết định 323/QĐ-ĐHTDM ngày 24/02/2021
Ngày đăng: 26/02/2021 10:12
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) theo Quyết định 322/QĐ-ĐHTDM ngày 24/02/2021
Ngày đăng: 26/02/2021 10:11
Danh sách cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh EPT-TDMU (HVN) theo Quyết định 1927/QĐ-ĐHTDM ngày 18/12/2020
Ngày đăng: 25/12/2020 11:37