THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay"

26/10/2020 14:42 — 1040
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Tổ chức Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho GV trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021 16:21
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên, thư ký chương trình đào tạo và thư ký khoa chuyên nghiệp
Ngày đăng: 19/11/2020 16:44
Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Kết nối nhà trường, đơn vị ươm tạo và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp"
Ngày đăng: 22/10/2020 14:40
Thư mời viết bài hội thảo Friedrich Engels - Nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc
Ngày đăng: 12/10/2020 10:49
Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4)
Ngày đăng: 31/08/2020 16:33
KH Tổ chức thảo luận "Nghiên cứu và công bố học thuật"
Ngày đăng: 31/07/2020 14:37
Gia hạn thời gian nộp bài tham luận hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"
Ngày đăng: 16/07/2020 15:21
Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác"
Ngày đăng: 16/07/2020 10:05
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020
Ngày đăng: 14/07/2020 15:54
KH Tổ chức hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 06/07/2020 09:34