KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
778/ÐHTDM-ÐTÐH 05/11/2018 Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 - 2019
777/ÐHTDM-ÐTÐH 05/11/2018 Giải quyết học vụ của khoa Sư phạm
759/ÐHTDM-VP 29/10/2018 Thực hiện quy chế làm việc
1561/QÐ-ÐHTDM 29/10/2018 Quyết định ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng cho Trưởng phòng Đào tạo sau đại học
1551/QÐ-ÐHTDM 24/10/2018 Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính qui tại trường Đại học Thủ Dầu Một
747/ÐA-ÐHTDM 23/10/2018 Đề án đổi mới phương pháp giảng dạy phần lý thuyết môn Giáo dục thể chất theo phương pháp hòa hợp tích cực
1453/QÐ-ÐHTDM 01/10/2018 Quy định về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá
677/ÐHTDM-VP 27/09/2018 Một số nhiệm vụ cụ thể năm học 2018-2019
61/KH-ÐHTDM 27/09/2018 Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHTDM (giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030)
669/ÐHTDM-ÐT 25/09/2018 Quy định hệ số giảng dạy đối với học phần Nhập môn nghiên cứu khoa học, Tư duy biện luận - sáng tạo
670/ÐHTDM-ÐT 25/09/2018 Quản lý hệ thường xuyên
640/ÐHTDM-VP 31/08/2018 Giảng dạy học phần nhập môn NCKH, Tư duy biện luận - sáng tạo
641/ÐHTDM-VP 31/08/2018 Gửi, giữ xe của viên chức, sinh viên
631/ÐHTDM-VP 28/08/2018 Chi thù lao giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế
13/NQ-HÐTr 22/06/2018 Nghị quyết về việc thông qua Chiến lược phát triển trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2030
14/NQ-HÐTr 22/06/2018 Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện tự chủ tài chính của trường Đại học Thủ Dầu Một
15/NQ-HÐTr 22/06/2018 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án, hạng mục đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2018-2020
417/ÐHTDM-HC 22/05/2018 Mức thù lao giảng dạy tại các lớp do Viện Phát triển chiến lược tổ chức
303/QÐ-ÐHTDM 21/03/2018 Quyết định bổ nhiệm cán bộ viên chức (ThS. Phạm Văn Thịnh)
305/QÐ-ÐHTDM 21/03/2018 Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Trường của giảng viên năm 2018
290/QÐ-ÐHTDM 19/03/2018 Quyết định thành lập Ban xuất bản Trường Đại học Thủ Dầu Một
184/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định thành lập các LAB trực thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
185/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức (TS. Đỗ Trí Nhựt)
186/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức (TS. Trần Hoàng Linh)
187/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức (TS. Bùi Thanh Hùng)
188/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định thành lập Tổ E-learning và Tổ phát triển phần mềm trực thuộc khoa Kỹ thuật - Công nghệ
189/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức (ThS. Nguyễn Tấn Lộc)
190/QÐ-ÐHTDM 28/02/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức (ThS. Trần Văn Tài)
131/ÐHTDM-TTr 29/01/2018 Kiểm tra, rà soát việc kê khai thừa giờ
101/ÐHTDM-HC 17/01/2018 V/v nhiệm vụ của phòng KHTC
102/ÐHTDM-HC 17/01/2018 V/v Thống nhất cách hiểu về giá trị cốt lõi của Trường
94/ÐHTDM-HC 16/01/2018 V/v tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành
99/ÐHTDM-ÐT 16/01/2018 Thời gian hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với sinh viên chính quy và thường xuyên
03/TB-ÐHTDM 16/01/2018 Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
93/ÐHTDM-ÐT 15/01/2018 V/v quy định hệ số tiết giảng lý thuyết trên lớp đối với các môn giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh
68/ÐHTDM-ÐT 11/01/2018 V/v Chấn chỉnh hoạt động thực tập
01/KH-ÐHTDM 09/01/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2017-2018
53/ÐHTDM-HC 09/01/2018 Trách nhiệm và thẩm quyền trình ký
23/ÐHTDM-HC 05/01/2018 Kê khai thanh toán thừa giờ
30/ÐHTDM-ÐTÐH 05/01/2018 V/v chương trình đào tạo đại học chính quy khóa tuyển sinh 2017 & 2018
04/DHTM-HC 04/01/2018 Phát triển, ứng dụng kết quả học tập kinh nghiệm tại NIE