Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
385/ÐHTDM-VP 17/09/2021 Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới
43/QÐ-HÐTr(KH) 23/06/2021 Ban hành quy định về định mức kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thủ Dầu Một
41/QÐ-HÐTr(TC) 18/06/2021 Ban hành Quy định thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực thực hiện công việc - KPIs áp dụng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
951/QÐ-ÐHTDM 10/06/2021 Quyết định Miễn các học phần ngoại ngữ không chuyên và chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên quốc tế
266/ÐHTDM-VP 01/06/2021 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
850/QÐ-ÐHTDM 24/05/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
38/QÐ-HÐTr (KH) 19/05/2021 Ban hành Quy định về thành lập và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
111/ÐHTDM-HÐTr (SÐH) 14/05/2021 Ban hành chính sách đối với nghiên cứu sinh của Trường Đại học Thủ Dầu Một
112/ÐHTDM-HÐTr(VP) 14/05/2021 Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đạt mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược.
787/QÐ-ÐHTDM 13/05/2021 Ban hành Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2021 - Lần 2
576/QÐ-ÐHTDM 07/04/2021 QĐ V/v Ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một
496/QÐ-ÐHTDM 23/03/2021 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống tính toán hiệu năng cao của Trường Đại học Thủ Dầu Một
406/QÐ-ÐHTDM 09/03/2021 Ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-Learning và Microsoft Teams
96/ÐHTDM-HÐTr (VP) 25/02/2021 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường
246/QÐ-ÐHTDM 27/01/2021 Ban hành Đề án tuyển sinh Đào tạo Sau đại học năm 2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một
65/QÐ-ÐHTDM 07/01/2021 Ban hành quy định về đảm bảo công tác y tế trường học
33/QÐ-HÐTr 04/01/2021 Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Trường