THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học "Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương"
Ngày đăng: 24/01/2022 16:10
Thông báo về việc tổ chức hội thảo "Pháp luật thương mại dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:07
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:05
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Cộng đồng các tôn giáo Nam bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:03
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh bình thường mới"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:01
Hội thảo "Phát huy vai trò và nâng cao năng lực đội ngũ Doanh nhân Tp.HCM"
Ngày đăng: 16/12/2021 09:20
Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên trung học phổ thông"
Ngày đăng: 14/12/2021 08:48
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 07/12/2021 15:30
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới"
Ngày đăng: 07/12/2021 15:25
Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực" do trường Đại học Tân Trào tổ chức
Ngày đăng: 02/12/2021 15:00
Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945 - 1975)" do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức
Ngày đăng: 22/11/2021 09:17
Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn"
Ngày đăng: 28/10/2021 09:23
Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo"
Ngày đăng: 22/10/2021 10:59
Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 22/10/2021 10:58
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 04/10/2021 11:01
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp
Ngày đăng: 04/10/2021 11:01
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương
Ngày đăng: 04/10/2021 11:00
Hội thảo Giáo dục 2021 - VEC 2021 với chủ đề "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo"
Ngày đăng: 13/09/2021 16:52
Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 09/08/2021 14:09
Hội thảo Quốc tế "Xu thế chuyển đổi số trong giáo dục: Tiếp cận từ góc độ con người và công nghệ"
Ngày đăng: 05/08/2021 15:59
Thư mời viết bài cho Hội thảo QG "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu"
Ngày đăng: 13/07/2021 14:41
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với chủ đề "Vận dụng những điểm mới trong Văn Kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay"
Ngày đăng: 23/06/2021 15:20