THÔNG BÁO - VĂN BẢN PHÁP QUY

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2023 - 2024
Ngày đăng: 02/07/2024 17:01
Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 3, NH 2023 - 2024
Ngày đăng: 04/05/2024 09:27
Thông báo thu nợ học phí học kỳ II (Năm học 2023 - 2024)
Ngày đăng: 23/04/2024 08:40
Thu học phí học kỳ II (NH 2022 - 2024) hệ đại học và học phí NH 2023 - 2024 hệ sau đại học
Ngày đăng: 13/03/2024 16:31
Tổ chức đăng ký học phần học kỳ II, NH 2023 - 2024
Ngày đăng: 30/11/2023 09:10
Thông báo nhắc nợ học phí học kỳ I (NH 2023 - 2024)
Ngày đăng: 27/10/2023 07:55
Thông báo tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024
Ngày đăng: 12/09/2023 09:26
Quy định về sử dụng trang phục đối với SV trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 11/09/2023 10:21
Thời hạn đào tạo các khóa của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 10/08/2023 15:53
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên HK 1, đợt 1 NH 2023-2024 dành cho D20, D21 và D22.
Ngày đăng: 08/08/2023 14:57
Thông báo lịch trình đăng ký trực tuyến các môn học Học kỳ I năm học 2023-2024
Ngày đăng: 19/07/2023 14:40
Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II (NH 2022 -2023)
Ngày đăng: 07/07/2023 10:06
Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên, HK 3, Đợt 2 (NH 2022-2023) dành cho SV D17, D18 và D19.
Ngày đăng: 03/07/2023 15:48
Thông báo thu học phí Học kỳ 3, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 24/05/2023 16:58
Thông báo đăng ký học NNKC học kỳ 3, đợt 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên D20, D21 và D22
Ngày đăng: 24/05/2023 16:40
Thông báo tham gia cuộc thi "Design Thinking – Open Innovation Tư duy thiết kế - Đổi mới sáng tạo mở Thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở năm 2023"
Ngày đăng: 27/03/2023 14:32
Về việc thu nợ học phí học kỳ 2 NH 2022 - 2023
Ngày đăng: 24/03/2023 08:10
Đăng ký ngoại ngữ không chuyên HK II (đợt 2) NH 2022-2023
Ngày đăng: 20/02/2023 11:27
Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 01/02/2023 15:59
V/v hoàn trả tiền tài liệu học tập các môn chung cho sinh viên khóa D22 và thời gian phát đồng phục thể dục cho D22
Ngày đăng: 24/12/2022 10:35
Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ II NH 2022 - 2023
Ngày đăng: 28/10/2022 11:14
Hoãn thời gian đăng ký học phần Học kỳ II cho đến khi có thông báo mới
Ngày đăng: 17/10/2022 17:55