Quyết định số 1560/QĐ-ĐHTDM ngày 11/10/2019 về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra theo học chế tín chỉ cho sinh viên đại học hệ chính quy và thường xuyên (từ khóa tuyển sinh 2019)

15/10/2019 14:24 — 3381
TẢI VỀ FILE PDF

Văn bản - Quy định khác