Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 14/11/2020 (theo Quyết định 1792/QĐ-ĐHTDM ngày 27/11/2020)

03/12/2020 10:31 — 1003
TẢI VỀ FILE PDF

Tin học khác

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 30/01/2021 (theo Quyết định 522/QĐ-ĐHTDM ngày 26/3/2021)
Ngày đăng: 30/03/2021 15:34
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 30/01/2021 (theo Quyết định 522/QĐ-ĐHTDM ngày 26/3/2021)
Ngày đăng: 30/03/2021 15:34
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 19/12/2020 (theo Quyết định 82/QĐ-ĐHTDM ngày 08/01/2021)
Ngày đăng: 12/01/2021 15:09
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 19/12/2020 (theo Quyết định 81/QĐ-ĐHTDM ngày 08/01/2021)
Ngày đăng: 12/01/2021 15:08
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 14/11/2020 (theo Quyết định 1793/QĐ-ĐHTDM ngày 27/11/2020)
Ngày đăng: 03/12/2020 10:30
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 17/10/2020 (theo Quyết định 1707/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020)
Ngày đăng: 15/11/2020 10:28
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 17/10/2020 (theo Quyết định 1706/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020)
Ngày đăng: 15/11/2020 10:26
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 19/9/2020 (theo Quyết định 1588/QĐ-ĐHTDM ngày 16/10/2020)
Ngày đăng: 20/10/2020 11:21
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 19/9/2020 (theo Quyết định 1587/QĐ-ĐHTDM ngày 16/10/2020)
Ngày đăng: 20/10/2020 11:20
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 15/8/2020 (theo Quyết định 1307/QĐ-ĐHTDM ngày 03/9/2020)
Ngày đăng: 17/09/2020 08:24