Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 20/6/2020 (theo Quyết định 980/QĐ-ĐHTDM ngày 09/7/2020)

12/07/2020 09:42 — 894
TẢI VỀ FILE PDF

Tin học khác

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 23/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:29
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 17/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:29
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 02/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:27
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 23/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:26
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 03/4/2022
Ngày đăng: 09/05/2022 14:25
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 30/01/2021 (theo Quyết định 522/QĐ-ĐHTDM ngày 26/3/2021)
Ngày đăng: 30/03/2021 15:34
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 30/01/2021 (theo Quyết định 522/QĐ-ĐHTDM ngày 26/3/2021)
Ngày đăng: 30/03/2021 15:34
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 19/12/2020 (theo Quyết định 82/QĐ-ĐHTDM ngày 08/01/2021)
Ngày đăng: 12/01/2021 15:09
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 19/12/2020 (theo Quyết định 81/QĐ-ĐHTDM ngày 08/01/2021)
Ngày đăng: 12/01/2021 15:08
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 14/11/2020 (theo Quyết định 1792/QĐ-ĐHTDM ngày 27/11/2020)
Ngày đăng: 03/12/2020 10:31