Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 18/7/2020 (theo Quyết định 1205/QĐ-ĐHTDM ngày 05/8/2020)

12/08/2020 07:56 — 134
TẢI VỀ FILE PDF

Tin học khác

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 15/8/2020 (theo Quyết định 1307/QĐ-ĐHTDM ngày 03/9/2020)
Ngày đăng: 17/09/2020 08:24
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 15/8/2020 (theo Quyết định 1306/QĐ-ĐHTDM ngày 03/9/2020)
Ngày đăng: 17/09/2020 08:23
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 18/7/2020 (theo Quyết định 1204/QĐ-ĐHTDM ngày 05/8/2020)
Ngày đăng: 12/08/2020 07:55
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 20/6/2020 (theo Quyết định 980/QĐ-ĐHTDM ngày 09/7/2020)
Ngày đăng: 12/07/2020 09:42
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khóa thi 20/6/2020 (theo Quyết định 981/QĐ-ĐHTDM ngày 09/7/2020)
Ngày đăng: 12/07/2020 09:41
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao (theo Quyết định 888/QĐ-ĐHTDM ngày 11/6/2020)
Ngày đăng: 25/06/2020 09:58
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Quyết định 887/QĐ-ĐHTDM ngày 11/6/2020)
Ngày đăng: 25/06/2020 09:58
Quyết định 266/QĐ-ĐHTDM ngày 18/02/2020 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản)
Ngày đăng: 24/02/2020 13:54
Quyết định 267/QĐ-ĐHTDM ngày 18/02/2020 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (nâng cao)
Ngày đăng: 24/02/2020 13:53
Quyết định 72/QĐ-ĐHTDM ngày 09/01/2020 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản)
Ngày đăng: 15/01/2020 16:17