Quyết định 1830/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2014-2018

01/11/2017 08:29 — 1847
TẢI VỀ FILE PDF

Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh khác

Quyết định 132/QĐ-ĐHTDM ngày 15/01/2021 về việc công nhận kết quả giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy năm học 2019-2020
Ngày đăng: 20/01/2021 10:53
Quyết định 1465/QĐ-ĐHTDM ngày 28/9/2020 về việc công nhận kết quả giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy khóa 2018-2022
Ngày đăng: 05/10/2020 17:28
Quyết định 1141/QĐ-ĐHTDM ngày 27/7/2020 về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2018-2022
Ngày đăng: 05/08/2020 17:33
Quyết định 1925/QĐ-ĐHTDM ngày 10/12/2019 về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2017-2021
Ngày đăng: 17/12/2019 10:23
Quyết định 1795/QĐ-ĐHTDM ngày 25/11/2019 về việc công nhận kết quả giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy khóa 2017-2021
Ngày đăng: 05/12/2019 10:19
Quyết định 151/QĐ-ĐHTDM ngày 08/02/2018 về việc công nhận kết quả học tập môn học giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy khóa 2016-2020
Ngày đăng: 15/02/2018 15:42
Quyết định 1661/QĐ-ĐHTDM ngày 15/12/2017 về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2016-2020
Ngày đăng: 03/01/2018 15:40
Quyết định 1982/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả môn học giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy khóa 2015-2019
Ngày đăng: 01/11/2017 08:36
Quyết định 1981/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2015-2019
Ngày đăng: 01/11/2017 08:35
Quyết định 1980/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả môn học giáo dục thể chất bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018
Ngày đăng: 01/11/2017 08:34