THÔNG BÁO

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học

31/10/2019 10:59 — 714
1. Kế toán - Tài chính và giảng dạy trong xu thế thời đại mới (Xem tại đây)
2. Phát triển mô hình tăng trưởng nội sinh vùng Đông Nam bộ (Xem tại đây)
3. Dạy học trải nghiệm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Xem tại đây)

Thông báo khác