THÔNG BÁO

Gia hạn nhận tham luận hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

18/07/2022 22:01 — 1130
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác