THÔNG BÁO

Thông báo chọn ngoại ngữ trong chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên năm nhất hệ đại học chính quy năm 2018

22/08/2018 16:21 — 4582
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác