THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp ( danh sách được cập nhật ngày 13/6/2017 )

13/06/2017 09:27 — 19989
Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp tại hội trường 1 - Sáng (Tải tại đây)

Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp tại hội trường 2 - Sáng (Tải tại đây)

Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp tại hội trường 1 - Chiều (Tải tại đây)

Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp tại hội trường 2 - Chiều (Tải tại đây)

Sơ đồ vị trí cách di chuyển tại hội trường 1 (Tải tại đây)

Sơ đồ vị trí cách di chuyển tại hội trường 2 (Tải tại đây)

Thông báo khác