THÔNG BÁO

Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên

18/08/2019 12:18 — 7051
TẢI VỀ FILE PDF
* Đối tượng đăng ký: sinh viên D17, D18 hệ đại học chính quy
* Thời gian đăng ký: đăng ký online từ 19/8 - 26/8/2019

Thông báo khác