THÔNG BÁO

Các quyết định công nhận bằng tốt nghiệp trình độ ĐH - CĐ hệ chính quy, ĐH - CĐ hệ thường xuyên

09/06/2017 18:06 — 8978
- Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy, khóa 2013 - 2017 (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa 2014 - 2017 (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng liên thông hình thức chính quy (VLVH); đại học, cao đẳng (VLVH), đại học văn bằng 2 (VLVH)  (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa 2012 - 2015 (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa 2013 - 2016 (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa 2011 - 2014 (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy, khóa 2011 - 2015 (Tải tại đây)
- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy, khóa 2012 - 2016 (Tải tại đây)


Thông báo khác