THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"

09/08/2021 14:09 — 1478
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 07/12/2021 15:30
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới"
Ngày đăng: 07/12/2021 15:25
Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực" do trường Đại học Tân Trào tổ chức
Ngày đăng: 02/12/2021 15:00
Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945 - 1975)" do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức
Ngày đăng: 22/11/2021 09:17
Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn"
Ngày đăng: 28/10/2021 09:23
Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo"
Ngày đăng: 22/10/2021 10:59
Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 22/10/2021 10:58
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 04/10/2021 11:01
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp
Ngày đăng: 04/10/2021 11:01
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương
Ngày đăng: 04/10/2021 11:00