TIN TỨC

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP TRƯỜNG THEO CHUẨN AUN-QA 2.0 GIAI ĐOẠN 2015 ĐẾN 2020

12/01/2018 15:15 — 3287
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 88/ KH-ĐHTDM                                         Bình Dương, ngày 29 .tháng 12 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP TRƯỜNG
THEO CHUẨN AUN-QA 2.0 GIAI ĐOẠN 2015 ĐẾN 2020
 
I.  Mục tiêu
Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA 2.0 là một khâu quan trọng trong việc Đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng nhà trường.
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục thành công sẽ nâng cao uy tín của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, góp phần vào việc xây dựng trường đại học đạt chuẩn khu vực Đông nam á.
Mục tiêu năm 2020 trường Đại học Thủ Dầu Một hoàn thành đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 2.0.
II. Quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài
Bước 1: Xác định mục tiêu, phạm vi, bộ công cụ để tự đánh giá;
Bước 2: Thành lập hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách;
Bước 3: Lập kế hoạch tự đánh giá;
Bước 4: Thu thập thông tin và minh chứng;
Bước 5: Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được;
Bước 6: Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá;
Bước 7: Triển khai các hoạt động cải tiến;
Bước 8: Đánh giá đồng cấp;
Bước 9: Cải tiến các hoạt của nhà trường;
Bước 10: Đăng ký Đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định AUN;
Bước 11: Ký hợp đồng ĐGN;
Bước 12: Đánh giá chính thức;
Bước 13: Công nhận kết quả;
Bước 14: Cải tiến các hoạt động của nhà trường sau ĐGN.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công tác chỉ đạo
Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng Nhà trường.
2. Công tác tư vấn
- Phòng Đảm bảo Chất lượng Trường Đại học Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm tư vấn và phản biện trong.
- Mời một đơn vị độc lập bên ngoài có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn đánh giá cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tư vấn.
3. Công tác tự đánh giá
Thành lập các nhóm chuyên trách để tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN QA 2.0; viết báo cáo và báo cáo tiến độ hàng tháng gửi Ban Giám Hiệu và P.ĐBCL để giám sát.
4. Công tác đánh giá ngoài
Đăng ký kiểm định với Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục AUN. Tổ chức kiểm định nhận hồ sơ đăng ký, ký hợp đồng đánh giá ngoài. Sau khi khi ký hợp đồng đoàn đánh giá ngoài sẽ làm việc theo quy trình.
5. Thời gian thực hiện cụ thể
5.1. Giai đoạn I: Tự đánh giá
5.1.1 Lập kế hoạch: Từ tháng 12/2017 đến tháng 2/2018
T. gian CÔNG VIỆC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 
 
Tháng 12/2017
1. Lập kế hoạch;
3. Chuẩn bị tài liệu và các biểu mẫu liên quan;
4. Xác định mục đích, phạm vi, bộ công cụ để tự đánh giá.
PĐBCL
 
PĐBCL
 
PĐBCL
Các đơn vị trực thuộc trường
 
 
 
 
 
 
Tháng 1-2
/2018
1. Soạn thảo và trình BGH phê duyệt các quyết định thực hiện TĐG và thành lập Hội đồng TĐG, Ban thư ký, Các nhóm công tác;
2. Trao các Quyết định được phê duyệt đến các đơn vị và cá nhân liên quan; Họp Hội đồng Tự đánh giá để tiến hành phân công công việc;
3. Họp phổ biến, phân công và thống nhất nội dung làm việc, trao đổi thông tin trong Nhóm chuyên trách.
P. ĐBCL
 
 
 
 
 
P. ĐBCL
 
 
 
 
 
 
Hiệu trưởng
 
 
Các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội đồng TĐG
Các nhóm chuyên trách.
Ban thư ký

5.1.2 Triển khai thực hiện: Từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019
 
 
 
Tháng 3-9
/2018
 
 
 
1. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá cụ thể cho từng Nhóm chuyên trách;
3. Lập bảng dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt;
4. Thu thập thông tin và minh chứng.
5. Điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng, thu thập minh chứng.
6. Tổng hợp Báo cáo tiến độ lần 1
Nhóm chuyên trách.
 
PĐBCL
 
 
Tổ Thư ký
Nhóm CT
Nhóm CT
 
 
Nhóm CT
Ban TK
Hội đồng TĐG,
PĐBCL
 
Phòng KH-TC
 
Tháng 10-12
/2018
1. Thu thập thông tin, minh chứng bổ sung.
2. Điều tra, khảo sát bổ sung.
3. Rà soát, kiểm tra hồ sơ minh chứng.
4. Tổng hợp Báo cáo tiến độ lần 2.
5. Viết báo cáo đợt 1
Nhóm CT
 
 
Ban TK
P.ĐBCL
 
 
 
Tháng 1/2019-8-2019
 
1. Mã hóa minh chứng;
2. Chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá
3. Thiết lập hồ sơ minh chứng dạng thứ cấp.
4. Tổng hợp Báo cáo tiến độ lần 3.
Nhóm CT,
HĐ TĐG
 
P. ĐBCL
 
 
 
 
Tháng
9/2019
 
 
1. Đánh giá Đồng cấp
2. Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa bản Báo cáo lần 2 từ  những góp ý của Nhóm đánh giá Đồng cấp.
Tổ TĐG, Nhóm CT Đơn vị ngoài trường.
 
Tháng
10-11
1. Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa bản Báo cáo lần 3.
2. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.
3. Hoàn thiện hồ sơ minh chứng.
4.Dịch báo cáo và Minh chứng thứ cấp sang tiếng Anh.
5. Trình Hiệu trưởng phê duyệt báo cáo tự đánh giá.
Nhóm CT,
Hiệu trưởng
P.ĐBCL
 
 
 
 
 
Tháng
12/2019
1. Lập kế hoạch đánh giá ngoài  theo chuẩn AUN- QA 2.0 nếu báo cáo tốt. P.ĐBCL
 
AUN
             
4.2. Giai đoạn II: Đánh giá ngoài
Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.
 
 
Tháng
1-3/
2020
1. Chuẩn bị hồ sơ cho đánh giá ngoài.
2. Đăng ký đánh giá ngoài.
 
Các nhóm chuyên trách,
P.ĐBCL
AUN
 
 
 
Tháng
4-6
/2020
1. Ký hợp đồng đánh giá ngoài
2. Chuẩn bị hồ sơ, minh chứng cho đoàn đánh giá ngoài đến thực hiện gói thứ nhất của Hợp đồng
BGH.
P.ĐBCL
Các đơn vị
 
Tháng
7-8
/2020
1. Chỉnh sửa lại hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của đoàn đánh giá.
2. Họp các bên liên quan chuẩn bị ĐGN
3. Xây dựng kịch bản ĐGN.
Nhóm chuyên trách.
 
P.ĐBCL
 
P.ĐBCL
AUN.
 
 
 
 
Các bên liên quan
 
Tháng
9-12
/2020
 
1. Đánh giá ngoài.
2. Các hoạt động khác sau đánh giá ngoài.
 
Đoàn đánh giá ngoài
BGH
P.ĐBCL
Các khoa
Nhóm chuyên trách.
Các bên liên quan
 
IV. Kinh phí
Kinh phí cho hoạt động tự đánh giá do phòng ĐBCL phối hợp phòng
KH-TC dự trù và thực hiện.
                                                                               
 Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Các Đơn vị;
- Lưu VT, P.ĐBCL.                                                               Đã ký
 

Bài đăng cùng chủ đề