TIN TỨC

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Tự đánh giá cấp trường theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 2.0

12/01/2018 15:24 — 2877
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 1720/QĐ - ĐHTDM                                      Bình Dương, ngày 29  tháng12  năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Tự đánh giá cấp trường  
theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 2.0
                                                                              
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ban hành ngày 18/06/2012;
Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục Đại học;
Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Thủ Dầu Một gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng tự đánh giá tổ chức triển khai công tác tự đánh giá trường đại học theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA 2.0. Hội đồng tự đánh giá tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Trưởng phòng Hành chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐBCL.
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
 
 
 

Bài đăng cùng chủ đề