Phòng Cơ Sở Vật Chất

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Cơ sở vật chất có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài sản, vệ sinh môi trường, quy hoạch, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

Phòng Cơ sở vật chất có các nhiệm vụ: Quản lý tài sản, theo dõi kết quả công tác, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh; Phục vụ cơ sở vật chất cho các sự kiện, đảm bảo điện nước theo quy định; Chăm lo cơ sở vật chất cho phòng cháy, chữa cháy.


 
(Trích Quy chế tổ chức và hoạt động phòng Cơ sở vật chất, ban hành kèm Quyết định số 1040/QĐ-ĐHTDM ngày 7/8/2015)