CDIO

12 tiêu chuẩn của CDIO

25/07/2017 15:02 — 11455
Bảng mô tả 12 tiêu chuẩn CDIO
 
Tiêu chuẩn CDIO
TC1 Bối cảnh: Áp dụng nguyên lý chu trình phát triển và triển khai sản phẩm, quá trình và hệ thống hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành là bối cảnh của giáo dục kỹ thuật.
Chi tiết
TC2 Chuẩn đầu ra: Chuẩn đầu ra chi tiết, cụ thể cho các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống cũng như kiến thức ngành phù hợp với các mục tiêu của chương trình và được thông qua bởi các bên liên quan.
Chi tiết
TC3 Chương trình tích hợp; Chương trình được thiết kế với các môn học ngành hỗ trợ lẫn nhau, với một kế hoạch rõ ràng để tích hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp; và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống.
Chi tiết
TC4 Giới thiệu về kỹ thuật/ ngành; Môn giới thiệu cung cấp khung chung cho việc thực hành kỹ thuật (chuyên môn) trong việc kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống, và giới thiệu các kỹ năng cá nhân và giao tiếp căn bản
Chi tiết
TC5 Các trải nghiệm nghiệm thiết kế-triển khai: Chương trình bao gồm từ hai môn học hoặc đồ án trải nghiệm thiết kế - triển khai trở lên, gồm một ở trình độ căn bản và một ở trình độ nâng cao
Chi tiết
TC6 Không gian học kỹ năng CDIO: Không gian học tập kỹ thuật và các phòng thí nghiệm hỗ trợ và khuyến khích học thực hành trong việc kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống, kiến thức ngành, và kiến thức xã hội.
Chi tiết
TC7 Trải nghiệm học tích hợp: Trải nghiệm nghiên cứu/ học tích hợp để đạt được kiến thức ngành, cũng như các kỹ năng cá nhân và giao tiếp; các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống
Chi tiết
TC8 Học chủ động: Giảng dạy và học tập dựa trên các phương pháp học chủ động trong trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp
Chi tiết
TC9 Nâng cao năng lực GV về kỹ năng CDIO: Các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên về các kỹ năng cá nhân và giao tiếp; và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống.
Chi tiết
TC10 Nâng cao năng lực GV về kỹ năng giảng dạy: Các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên trong việc cung cấp trải nghiệm học tích hợp, áp dụng các phương pháp học chủ động trong trải nghiệm, và trong đánh giá học tập của sinh viên.
Chi tiết
TC11 Đánh giá các kỹ năng CDIO: Đánh giá học tập của sinh viên về các kỹ năng cá nhân và giao tiếp; và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống cũng như trong kiến thức ngành.
Chi tiết
TC12 Đánh giá chương trình: Hệ thống đánh giá chương trình theo 12 tiêu chuẩn CDIO, và cung cấp thông tin phản hồi cho sinh viên, giảng viên và các bên liên quan để cải tiến liên tục.
Chi tiết
 
(Nguồn: Viện Phát triển chất lượng giáo dục, ĐH Thủ Dầu Một)
Đang tải...