TIN TỨC

Sinh hoạt chính trị, chuyên môn năm học 2023 - 2024

03/08/2023 16:33 — 711
Kiện toàn công tác quản trị đại học, tổ chức bộ máy nhân sự, đảm bảo chất lượng đào tạo theo các chuẩn quốc gia và quốc tế, triển khai hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hỗ trợ người học, thực hiện xếp hạng đại học,… là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2023 – 2024 của CB-GV trường ĐH Thủ Dầu Một.

Diễn ra trong hai ngày 2 và 3/8/2023, đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn là hoạt động định kỳ thường niên trước khi bước vào năm học mới giúp CB-GV nắm bắt các nội dung quan trọng về chiến lược phát triển của nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024.

Đóng góp các giá trị khoa học giáo dục vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương

Xuyên suốt các nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn, CB-GV đã được nghe TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng giới thiệu khái quát về thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương qua hơn 26 năm tái lập và phát triển. TS. Nguyễn Quốc Cường cho biết, với sự nỗ lực của nhiều thế hệ, Bình Dương đã chuyển mình từ một tỉnh nông nghiệp là chủ yếu thành một tỉnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. “Trong nhiều thành tố tạo nên những thành tựu ấn tượng của tỉnh Bình Dương, trường ĐH Thủ Dầu Một đã thể hiện tốt vai trò tiên phong trong khối các trường đại học, cao đẳng; thực hiện sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước” – TS. Nguyễn Quốc Cường khẳng định.

Phát huy dấu ấn khoa học - giáo dục của Trường đã tạo được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học trong nước, khu vực và quốc tế, TS. Nguyễn Quốc Cường đề nghị CB-GV nhà trường cần tăng cường đóng góp tri thức khoa học vào quá trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bình Dương sớm trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, bám sát mục tiêu phát triển chiến lược của chính quyền, doanh nghiệp, những yêu cầu thực tiễn, cấp bách của địa phương, CB-GV cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đóng góp các chính sách, biện pháp, cung cấp dữ liệu giúp chính quyền, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Định hướng chiến lược và giải pháp cho năm học 2023 - 2024

Vui mừng trước những thành quả khoa học giáo dục đạt được trong năm học 2022 – 2023, TS. Nguyễn Quốc Cường đã biểu dương những nỗ lực của tập thể các đơn vị, CB-GV, học viên, sinh viên trên các mặt hoạt động. Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, TS. Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật các chính sách, biện pháp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, gồm: công tác quản trị đại học, công tác tổ chức bộ máy nhân sự, công tác đào tạo – khảo thí – đảm bảo chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, hỗ trợ người học, xếp hạng đại học. Trên cơ sở các nội dung được lãnh đạo trường phổ biến, TS. Nguyễn Quốc Cường đề nghị, các đơn vị và mỗi CB-GV sẽ vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, định hướng, mục tiêu hoạt động của trường, cùng với tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhà trường trong thời gian tới.

Nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, chuyên môn, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng đã đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ trong năm học mới 2023 – 2024 gắn với xu thế giáo dục 4.0, cụ thể: (1) Cập nhật, cải tiến CTĐT. Trong đó, đảm bảo đáp ứng các chuẩn mực giáo dục quốc gia, quốc tế; chương trình trao đổi sinh viên tạo sự đa dạng trong môi trường học tập; chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên thông qua giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh; tăng cường tổ chức các hội thảo về phân tích nghề theo phương pháp Dacum; (2) Phân công nhiệm vụ chuyên môn và giảng dạy phù hợp. Trong đó, đảm bảo mỗi học phần của chương trình đào tạo có ít nhất 02 giảng viên có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm và 01 giảng viên giảng dạy ít nhẩ 03 học phần; phối hợp giữa các CTĐT trong phân công chuyên môn đối với các học phần mang tính chất liên ngành, xuyên ngành; (3) Tăng cường triển khai dạy học số trên hệ thống Elearning và đẩy mạnh dữ liệu khoa học của GV-SV trên E-porfolio.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của CB-GV trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường, cùng các đơn vị chức năng đã trao đổi, thảo luận, tăng cường đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện phân công chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập hoặc giờ công tác khác,… Trong chuỗi chương trình sinh hoạt chính trị, chuyên môn, các đơn vị khoa/viện cũng tiến hành tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ nhằm triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo của đơn vị theo mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường đã đề ra.
TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024: 

(1) Công tác quản trị đại học, để đạt mục tiêu chiến lược trong năm học mới trong bối cảnh thực hiện tự chủ, trường ĐH Thủ Dầu Một đẩy nhanh tiến trình kiện toàn chức danh chủ chốt của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị theo văn bản pháp lý của Luật Giáo dục đại học, UBND tỉnh Bình Dương, Hội đồng trường; triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo theo tiêu chuẩn ISO: 9001 - 2018, tiêu chuẩn AUN-QA ngay từ học kỳ I của năm học 2023 - 2024. Đặc biệt, để đảm bảo vận hành thông suốt các mặt hoạt động nghiệp vụ, nhà trường sẽ tiến hành cập nhật, hoàn thiện các quy chế, hệ thống quy định, và quy trình nghiệp vụ hướng tới chuyển đổi số.

(2) Công tác tổ chức bộ máy nhân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân sự toàn trường nhằm làm rõ nhiệm vụ, chức năng, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng CBGV đạt chuẩn và trên chuẩn theo lộ trình đề ra; tham mưu, điều chỉnh chính sách tiền lương theo vị trí việc làm,…

(3) Công tác đào tạo – khảo thí – đảm bảo chất lượng, CTĐT được cải tiến theo hướng hiện đại, tiếp cận quốc tế, CTĐT cần phải tương thích và tiệm cận với các mục giáo dục tiên tiến; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khảo thí, đảm bảo đo lường chuẩn đầu ra cho từng môn học.

(4) Hoạt động nghiên cứu khoa học, điều chỉnh chính sách khoa học công nghệ, cải tiến quy chế giao đề tài nghiên cứu khoa học, tăng chỉ số trích dẫn, tăng số lượng công bố quốc tế,…  Đồng thời, xúc tiến mở rộng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy hoạt động tuyển sinh quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên ngắn hạn.

(5) Trên lĩnh vực hỗ trợ người học, theo đuổi triết lý giáo dục “Nghiên cứu khoa học - Học tập trải nghiệm - Phục vụ cộng đồng”, CBGV, Cố vấn học tập, tổ chức Đoàn – Hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm tạo ra môi trường, văn hoá học tập; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm và có biện pháp hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu,… giúp sinh viên tháo gỡ những khó khăn, và hoàn thành khóa học đúng hạn.

(6) Cải thiện, nâng cấp cơ sở chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

(7) Triển khai kế hoạch xếp hạng đại học.

Đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn là hoạt động định kỳ thường niên vào mỗi dịp của năm học mới giúp CB-GV nắm bắt các nội dung quan trọng về chiến lược phát triển của nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 

TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng phát biẻu nêu bật các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024

TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu trưởng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong năm học mới

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của CB-GV về thực hiện nhiệm vụ phân công chuyên môn và giờ công tác khác

BBT


Bài đăng cùng chủ đề

Lễ Khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2024 21/07/2024 10:59:48 AM — 761
Sáng ngày 21/07/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành tổ chức lễ Khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.1 và Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2024.
Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2024 09/07/2024 11:31:22 AM — 368
Ngày 08/7/2024, Đảng ủy trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm 04/07/2024 5:30:01 PM — 10804
Ngày 4/7/2024, Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 36 ngành theo các phương thức xét tuyển sớm, gồm: xét học bạ, xét tuyển học sinh giỏi một trong ba năm học phổ thông, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2024.
15 CB-GV, HV-SV đạt giải thưởng “Tài năng khoa học TDMU” 2024 29/06/2024 12:48:51 AM — 1240
Sáng ngày 28/6/2024, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị khoa học giảng viên học viên và sinh viên năm 2024. Đây là hoạt động học thuật thường niên nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), giới thiệu các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên toàn trường qua từng năm học. Ngày hội cũng trở thành đòn bẩy thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, định hướng cho các nhà khoa học hoạch định kế hoạch nghiên cứu trong những năm tiếp theo.
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một 25/06/2024 9:32:53 AM — 1216
Ngày 24/6/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (24/6/2009 – 24/6/2024). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khẳng định những thành tựu to lớn mà trường đã đạt được trong suốt hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, kỷ niệm 48 năm truyền thống nhà trường (1976 – 2024).
Khánh thành Không gian Hợp tác đổi mới sáng tạo 24/06/2024 12:20:59 PM — 381
Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một, sáng ngày 24/6/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (VISTI) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc phía Nam tổ chức khánh thành Không gian Hợp tác đổi mới sáng tạo đặt tại trường.
Trường Đại học Thủ Dầu Một: 15 năm phát triển rực rỡ - Tiên phong chuyển mình hướng tới phát triển bền vững 23/06/2024 2:18:43 PM — 332
Ngày 24/6/2009 đánh dấu cột mốc quan trọng của giáo dục đại học tỉnh Bình Dương: trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Suốt 15 năm qua, trường Đại học Thủ Dầu Một không chỉ xây dựng thành công đơn vị giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ bậc đại học đến sau đại học, mà còn trở thành trung tâm văn hóa - giáo dục, đóng góp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học, công nghệ chất lượng cho sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước.
SV Thái Trần Thanh Thư đạt giải Nhất cuộc Hùng biện tiếng Anh “Sinh viên với giáo dục vì sự phát triển bền vững” 22/06/2024 5:18:52 PM — 370
Ngày 22/6/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với Hiệp hội Giáo dục và Giao lưu Châu Á – AAEE (Nhật Bản) tổ chức thành công cuộc thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề “Sinh viên với giáo dục vì sự phát triển bền vững”. Bạn Thái Trần Thanh Thư – Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Thủ Dầu Một đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.
Chúc mừng sinh viên Trần Vĩnh Thịnh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng 11/06/2024 4:43:28 PM — 633
Được sự đồng ý của Đảng ủy trường, chiều ngày 10/6/2024, chi bộ khoa Kinh tế đã long trọng tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Vĩnh Thịnh - sinh viên năm 3 ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Buổi lễ có sự tham dự và chúc mừng của đồng chí Nguyễn Minh Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường, cùng toàn thể đảng viên chi bộ khoa Kinh tế.
Trao quyết định giao nhiệm vụ nhân sự chủ chốt cho 03 đơn vị trực thuộc 05/06/2024 4:56:44 PM — 1083
Chiều ngày 5/6/2024, lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một đã trao quyết định giao nhiệm vụ cho các nhân sự phụ trách, điều hành hoạt động của 03 đơn vị trực thuộc Trường, gồm: khoa Kinh tế, khoa Khoa học Quản lý, khoa Kiến trúc.