TIN TỨC

Sinh hoạt chính trị, chuyên môn năm học 2023 - 2024

03/08/2023 16:33 — 602
Kiện toàn công tác quản trị đại học, tổ chức bộ máy nhân sự, đảm bảo chất lượng đào tạo theo các chuẩn quốc gia và quốc tế, triển khai hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hỗ trợ người học, thực hiện xếp hạng đại học,… là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2023 – 2024 của CB-GV trường ĐH Thủ Dầu Một.

Diễn ra trong hai ngày 2 và 3/8/2023, đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn là hoạt động định kỳ thường niên trước khi bước vào năm học mới giúp CB-GV nắm bắt các nội dung quan trọng về chiến lược phát triển của nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024.

Đóng góp các giá trị khoa học giáo dục vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương

Xuyên suốt các nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn, CB-GV đã được nghe TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng giới thiệu khái quát về thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương qua hơn 26 năm tái lập và phát triển. TS. Nguyễn Quốc Cường cho biết, với sự nỗ lực của nhiều thế hệ, Bình Dương đã chuyển mình từ một tỉnh nông nghiệp là chủ yếu thành một tỉnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. “Trong nhiều thành tố tạo nên những thành tựu ấn tượng của tỉnh Bình Dương, trường ĐH Thủ Dầu Một đã thể hiện tốt vai trò tiên phong trong khối các trường đại học, cao đẳng; thực hiện sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước” – TS. Nguyễn Quốc Cường khẳng định.

Phát huy dấu ấn khoa học - giáo dục của Trường đã tạo được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học trong nước, khu vực và quốc tế, TS. Nguyễn Quốc Cường đề nghị CB-GV nhà trường cần tăng cường đóng góp tri thức khoa học vào quá trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bình Dương sớm trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, bám sát mục tiêu phát triển chiến lược của chính quyền, doanh nghiệp, những yêu cầu thực tiễn, cấp bách của địa phương, CB-GV cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đóng góp các chính sách, biện pháp, cung cấp dữ liệu giúp chính quyền, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Định hướng chiến lược và giải pháp cho năm học 2023 - 2024

Vui mừng trước những thành quả khoa học giáo dục đạt được trong năm học 2022 – 2023, TS. Nguyễn Quốc Cường đã biểu dương những nỗ lực của tập thể các đơn vị, CB-GV, học viên, sinh viên trên các mặt hoạt động. Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, TS. Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật các chính sách, biện pháp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, gồm: công tác quản trị đại học, công tác tổ chức bộ máy nhân sự, công tác đào tạo – khảo thí – đảm bảo chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, hỗ trợ người học, xếp hạng đại học. Trên cơ sở các nội dung được lãnh đạo trường phổ biến, TS. Nguyễn Quốc Cường đề nghị, các đơn vị và mỗi CB-GV sẽ vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, định hướng, mục tiêu hoạt động của trường, cùng với tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhà trường trong thời gian tới.

Nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, chuyên môn, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng đã đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ trong năm học mới 2023 – 2024 gắn với xu thế giáo dục 4.0, cụ thể: (1) Cập nhật, cải tiến CTĐT. Trong đó, đảm bảo đáp ứng các chuẩn mực giáo dục quốc gia, quốc tế; chương trình trao đổi sinh viên tạo sự đa dạng trong môi trường học tập; chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên thông qua giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh; tăng cường tổ chức các hội thảo về phân tích nghề theo phương pháp Dacum; (2) Phân công nhiệm vụ chuyên môn và giảng dạy phù hợp. Trong đó, đảm bảo mỗi học phần của chương trình đào tạo có ít nhất 02 giảng viên có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm và 01 giảng viên giảng dạy ít nhẩ 03 học phần; phối hợp giữa các CTĐT trong phân công chuyên môn đối với các học phần mang tính chất liên ngành, xuyên ngành; (3) Tăng cường triển khai dạy học số trên hệ thống Elearning và đẩy mạnh dữ liệu khoa học của GV-SV trên E-porfolio.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của CB-GV trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường, cùng các đơn vị chức năng đã trao đổi, thảo luận, tăng cường đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện phân công chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập hoặc giờ công tác khác,… Trong chuỗi chương trình sinh hoạt chính trị, chuyên môn, các đơn vị khoa/viện cũng tiến hành tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ nhằm triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo của đơn vị theo mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường đã đề ra.
TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024: 

(1) Công tác quản trị đại học, để đạt mục tiêu chiến lược trong năm học mới trong bối cảnh thực hiện tự chủ, trường ĐH Thủ Dầu Một đẩy nhanh tiến trình kiện toàn chức danh chủ chốt của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị theo văn bản pháp lý của Luật Giáo dục đại học, UBND tỉnh Bình Dương, Hội đồng trường; triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo theo tiêu chuẩn ISO: 9001 - 2018, tiêu chuẩn AUN-QA ngay từ học kỳ I của năm học 2023 - 2024. Đặc biệt, để đảm bảo vận hành thông suốt các mặt hoạt động nghiệp vụ, nhà trường sẽ tiến hành cập nhật, hoàn thiện các quy chế, hệ thống quy định, và quy trình nghiệp vụ hướng tới chuyển đổi số.

(2) Công tác tổ chức bộ máy nhân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân sự toàn trường nhằm làm rõ nhiệm vụ, chức năng, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng CBGV đạt chuẩn và trên chuẩn theo lộ trình đề ra; tham mưu, điều chỉnh chính sách tiền lương theo vị trí việc làm,…

(3) Công tác đào tạo – khảo thí – đảm bảo chất lượng, CTĐT được cải tiến theo hướng hiện đại, tiếp cận quốc tế, CTĐT cần phải tương thích và tiệm cận với các mục giáo dục tiên tiến; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khảo thí, đảm bảo đo lường chuẩn đầu ra cho từng môn học.

(4) Hoạt động nghiên cứu khoa học, điều chỉnh chính sách khoa học công nghệ, cải tiến quy chế giao đề tài nghiên cứu khoa học, tăng chỉ số trích dẫn, tăng số lượng công bố quốc tế,…  Đồng thời, xúc tiến mở rộng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy hoạt động tuyển sinh quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên ngắn hạn.

(5) Trên lĩnh vực hỗ trợ người học, theo đuổi triết lý giáo dục “Nghiên cứu khoa học - Học tập trải nghiệm - Phục vụ cộng đồng”, CBGV, Cố vấn học tập, tổ chức Đoàn – Hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm tạo ra môi trường, văn hoá học tập; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm và có biện pháp hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu,… giúp sinh viên tháo gỡ những khó khăn, và hoàn thành khóa học đúng hạn.

(6) Cải thiện, nâng cấp cơ sở chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

(7) Triển khai kế hoạch xếp hạng đại học.

Đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn là hoạt động định kỳ thường niên vào mỗi dịp của năm học mới giúp CB-GV nắm bắt các nội dung quan trọng về chiến lược phát triển của nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 

TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng phát biẻu nêu bật các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024

TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu trưởng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong năm học mới

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của CB-GV về thực hiện nhiệm vụ phân công chuyên môn và giờ công tác khác

BBT


Bài đăng cùng chủ đề

Năm học 2023-2024: Tăng trải nghiệm tích cực của các bên liên quan 06/12/2023 5:37:07 PM — 7
Nhằm đánh giá tất cả các mặt hoạt động của trường trong năm học 2022-2023, đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2023 – 2024, sáng ngày 06/12/2023, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2022 – 2023.
3 giải Nhì, 4 giải Ba cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 05/12/2023 10:31:24 AM — 465
Sáng 03/12/2022, tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV năm 2023 đã bế mạc sau 4 ngày tranh tài. Đội tuyển trường ĐH Thủ Dầu Một với 6 thành viên đã xuất sắc đạt giải 03 giải Nhì phần thi trắc nghiệm, 01 giải Ba phần thi giải bài tập, 02 giải Ba phần thi thực nghiệm và giải Ba toàn đoàn.
ĐH Thủ  Dầu Một đạt 4 giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X 04/12/2023 9:27:19 AM — 250
Sáng ngày 1/12/2023, tại Trung tâm Sáng tạo tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X. Trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự đạt được 1 giải nhì và 3 giải ba.
Chúc mừng 10 dự án vào chung kết TEC2023 29/11/2023 5:45:12 PM — 170
Sáng 25/11/2023, tại Không gian Sáng tạo và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn ra vòng bán kết Cuộc thi Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một với ý tưởng khởi nghiệp TDMU Entrepreneurship Competition năm 2023 – TEC2023 với 20 ý tưởng, dự án tranh tài.
Talkshow tuyên truyền thông tin về phòng tránh HIV/AIDS 28/11/2023 4:40:06 PM — 128
Giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên trang bị những kiến thức về phòng tránh HIV và các biện pháp dự phòng khi gặp các tình huống có nguy cơ lây nhiễm HIV, ngày 28/11/2023, trường ĐH Thủ Dầu Một đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tổ chức talkshow tuyên truyền thông tin về HIV/AIDS.
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương 24/11/2023 11:52:07 AM — 324
Sáng ngày 24/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự có 2 thầy cô được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội, TS. Trần Thị Ân - Ủy viên BCH.
Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường 23/11/2023 4:45:31 PM — 343
Chiều ngày 23/11/2023, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 01 ủy viên BCH Đảng bộ trường, và 01 ủy viên Ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Diễn đàn Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 22/11/2023 5:34:41 PM — 256
Sáng ngày 22/11/2023, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC), trường ĐH Thủ Dầu Một đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Diễn đàn lần này xoay quanh chủ đề “Kết nối các nguồn lực trong định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tỉnh Bình Dương”.
Ấm áp họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 20/11/2023 3:50:04 PM — 430
Sáng ngày 20/11/2023, trong không khí chân tình, ấm áp, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). Buổi lễ là dịp để cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục, tôn vinh những thành tựu, những đóng góp của quý thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung và của trường ĐH Thủ Dầu Một.
Tọa đàm “Người truyền lửa” – truyền tình yêu nghề đến sinh viên sư phạm 17/11/2023 1:47:44 PM — 975
Hòa chung trong không khí tưng bừng, sôi nổi của cả nước kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), khoa Sư phạm đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tôn vinh thầy cô giáo, đồng thời tạo môi trường để các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.