TIN TỨC

Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022

03/10/2022 17:25 — 526
Sáng ngày 03/10/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, nhằm đánh giá các mặt hoạt động khoa học giáo dục trong năm học vừa qua, đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2022 - 2023.

Hội nghị do TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì. Tham dự có TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng, ThS Trần Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chánh văn phòng các khoa/ viện, giám đốc các chương trình đào tạo. Sau khi nghe TS Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng điểm lại các kết quả trọng tâm đã đạt được trong năm học 2021 - 2022, hội nghị đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc để thay đổi, cải tiến trong năm học mới. Trong đó, những vấn để nổi bật như: hoạt động kiểm tra đánh giá cần cải tiến để đảm bảo đánh giá đúng năng lực của người học theo yêu cầu chuẩn đầu ra; số học phần triển khai trên hệ thống E-Learning đã tăng nhiều, nhưng chất lượng còn chưa đồng đều; hệ thống đăng ký môn học thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải; số lượng các đề tài khoa học cấp tỉnh trở lên còn hạn chế; hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, học viên sau đại học còn chưa tương xứng với nguồn lực; số lượng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu còn hạn chế trong khâu triển khai ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa; cần sâu sát và quyết liệt hơn trong phân công nhiệm vụ trên KPIs,… Bên cạnh đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể như đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, việc làm, khởi nghiệp, cố vấn học tập,…

Phát biểu đúc kết hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cùng các kết quả tích cực trong hoạt động khoa học giáo dục, đào tạo, đảm bảo chất lượng của tập thể CB-GV, học viên và sinh viên trong năm học 2021 - 2022. “Những kết quả đạt được trong năm học qua là nhờ có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo các điều kiện nền tảng, sự quyết liệt trong điều hành, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên; tính hiệu quả của các chính sách mà nhà trường ban hành, kịp thời tạo môi trường, động lực để đội ngũ CB-GV, HV-SV hăng hái hoàn thành tốt các nhiệm vụ” - TS. Nguyễn Quốc Cường khẳng định. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2021 – 2022, TS. Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2022 – 2023 trên các lĩnh vực: Đào tạo, tuyển sinh, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quản trị đại học, hợp tác quốc tế, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp sáng tạo, công tác Đoàn – Hội. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Hiệu trưởng đề nghị, tập thể CB-GV, học viên, sinh viên nêu cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, bám sát vị trí công việc, xử lý công vụ công tâm, khách quan, chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, báo cáo tổng kết của trường đã chỉ rõ những thành tựu đáng tự hào của trường trong năm học 2021 – 2022. Trong đó, những quyết sách phù hợp đã tạo động lực cho lực lượng CB-GV trường ra sức làm việc, cống hiến. Cụ thể, 05 CTĐT thạc sĩ đạt chuẩn MOET, 04 CTĐT bậc đại học đạt chuẩn MOET, 04 CTĐT đạt chuẩn AUN; 01 CTĐT đạt chuẩn 5 sao UPM, 02 đạt chuẩn 4 sao UPM; duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học (thứ 20/184 xếp hạng Webometrics); số lượng sinh viên bỏ học giảm, tốt nghiệp đúng hạn tăng và tỷ lệ khá giỏi được cải thiện; chất lượng đầu ra được người sử dụng lao động đánh giá cao; tuyển sinh vượt chỉ tiêu đề ra, thu hút sinh viên đến từ 62 tỉnh thành trong cả nước với tỷ lệ nhập học đạt 100%; các công bố quốc tế tăng, số lượng công trình, đề tài khoa học tăng cả về số lượng và chất lượng; triển khai thành công đề án đào tạo nhân lực chuyển đổi số; thành lập Khoa Y dược; thành lập Trung tâm dự báo, tổng kết Đề án Đông Nam Bộ giai đoạn 2014-2022.
Định hướng chiến lược và giải pháp cho năm học 2022 - 2023

1. Thực hiện đầy đủ nội dung nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ giảng viên và sinh viên. Xây dựng và thực hiện văn hóa Đại học Thủ Dầu Một ở tất cả các lĩnh vực trên cơ sở giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đã công bố.

2. Tổng kết hoạt động Hội đồng Trường nhiệm kỳ 1 và hoàn thành việc thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2, gắn với bổ sung, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt. Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự tương ứng ở cấp đơn vị, cấp chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ, bao gồm chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản trị đại học, quản lý phòng ban; kết hợp thu hút, tuyển dụng tiến sĩ đúng các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo tinh thần thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của từng đơn vị và toàn Trường; Phấn đấu tăng tỷ lệ tiến sĩ/tổng số giảng viên.

4. Xác lập thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ, phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu trên cơ sở Nghị quyết của Đảng và Luật Giáo dục đại học. Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc theo hướng xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng. Tổng kết, đánh giá và tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số chính sách động lực nhằm hoàn thiện chế độ chính sách trên nền tảng tự chủ tài chính.

5. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo khuyến nghị của các đoàn kiểm định và yêu cầu của thị trường lao động. Triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng sinh viên nghỉ học, giảm tỷ lệ sinh viên nợ môn, cảnh báo học vụ, nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.

6. Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ theo hướng liêm chính, chất lượng, thực chất nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và đảm bảo đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động KHCN trong sinh viên, học viên cao học.

7. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT - Chuyển đổi số ở tất cả các mặt hoạt động gắn với cải cách hành chính. Khắc phục những hạn chế của hệ thống hạ tầng CNTT, nhất là phần mềm quản lý đào tạo để đảm bảo việc đăng ký môn học cũng như điều hành hoạt động đào tạo thông suốt.
8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đưa các mặt hoạt động theo đúng quy chế, nề nếp. Chấm dứt tình trạng tự ý đổi giờ, bỏ giờ dạy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của cố vấn học tập.

9. Hoàn thành kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn MOET và chuẩn AUN theo kế hoạch đã ban hành. Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng bên trong góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và làm nền tảng cho công tác kiểm định.

10. Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cơ sở cân đối thu - chi. Tiếp tục thực hiện các quy trình, thủ tục về lập dự án đầu tư để từng bước thực hiện dự án xây trường tại Bến Cát theo hình thức đầu tư công./.

Hội nghị do TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì nhằm đánh giá các mặt hoạt động khoa học giáo dục trong năm học vừa qua, đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2022 - 2023

TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết của trường đã chỉ rõ những thành tựu đáng tự hào của trường trong năm học 2021 – 2022

TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cùng các kết quả tích cực trong hoạt động khoa học giáo dục, đào tạo, đảm bảo chất lượng của tập thể CB-GV, học viên và sinh viên trong năm học 2021 - 2022

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Hiệu trưởng đề nghị, tập thể CB-GV, học viên, sinh viên nêu cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, bám sát vị trí công việc, xử lý công vụ công tâm, khách quan, chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới
BBT


Bài đăng cùng chủ đề

Tọa đàm “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013” 02/12/2022 3:02:30 PM — 126
Nằm trong chuỗi các hoạt động của chuyến công tác tại các trường đại học phía Nam, ngày 30/11/2022, PGS.TS Phạm Hữu Nghị– Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật đã có buổi gặp gỡ với 100 CBGV- SV chuyên ngành Luật, ngành Quản lý nhà nước thuộc trường ĐH Thủ Dầu Một. PGS.TS Phạm Hữu Nghị đã báo cáo về chuyên đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đối Luật Đất đai năm 2013”.
Sinh viên ngành Logistics đạt giải thưởng Eureka 2022 29/11/2022 10:40:04 AM — 415
Đề tài “Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia vào chuỗi cung ứng xanh” của nhóm tác giả Hồ Phạm Thị Kim Hương, Trương Anh Thư đến từ trường Đại học Thủ Dầu Một đã giành được giải khuyến khích Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 24.
Phiên toà giả định: Xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” 25/11/2022 11:24:07 AM — 464
Ngày 24/11/2022, Câu lạc bộ "Luật gia tương lai” thuộc CTĐT Luật đã phối hợp với BHC Đoàn Thanh niên trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức phiên toà giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” do sinh viên ngành Luật thực hiện.
Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 21/11/2022 3:01:01 PM — 331
Chiều ngày 19/11/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một long trọng tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Buổi lễ là dịp để cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục, tôn vinh những thành tựu, những đóng góp của quý thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung và của trường ĐH Thủ Dầu Một.
ĐH Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021 16/11/2022 3:40:34 PM — 236
Ngày 16/11/2022, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương, Phòng PA03 – Công an tỉnh Bình Dương đã trao Giấy công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021 cho trường ĐH Thủ Dầu Một.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Khoa/Viện thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một 15/11/2022 3:42:27 PM — 295
Là chủ đề tọa đàm để các đơn vị, đội ngũ nhân sự làm nhiệm thư ký trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất cách thức vận hành hoạt động của văn phòng khoa/viện trực thuộc trường ĐH Thủ Dầu Một đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao.
ĐH Thủ Dầu Một – Xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của chính quyền và nhân dân Bình Dương 14/11/2022 6:19:52 PM — 384
Tự hào về những dấu ấn, thành tựu nổi bật trong hoạt động khoa học giáo dục – đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng cán bộ - giảng viên – sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc tế 14/11/2022 5:49:33 PM — 209
Là chủ đề tọa đàm diễn ra tại trường ĐH Thủ Dầu Một vào ngày 12/11/2022, tọa đàm có sự tham gia của các nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia trong nước, quốc tế nhằm kết nối trực tiếp hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương với quốc tế. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu đối thoại, thảo luận và đề xuất giải pháp, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn.
Sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 11/11/2022 2:55:02 PM — 380
Ngày 01/12/2017, Chi bộ khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác của cán bộ, đảng viên ở khoa Sư phạm”.
TS. Phan Tấn Lực - GV trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2022 09/11/2022 2:58:41 PM — 351
Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trung ương Đoàn vinh danh 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” lần thứ III năm 2022. TS. Phan Tấn Lực - giảng viên trẻ khoa Kinh tế, trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự được trao giải thưởng ý nghĩa này.