TIN TỨC

Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022

03/10/2022 17:25 — 767
Sáng ngày 03/10/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, nhằm đánh giá các mặt hoạt động khoa học giáo dục trong năm học vừa qua, đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2022 - 2023.

Hội nghị do TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì. Tham dự có TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng, ThS Trần Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chánh văn phòng các khoa/ viện, giám đốc các chương trình đào tạo. Sau khi nghe TS Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng điểm lại các kết quả trọng tâm đã đạt được trong năm học 2021 - 2022, hội nghị đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc để thay đổi, cải tiến trong năm học mới. Trong đó, những vấn để nổi bật như: hoạt động kiểm tra đánh giá cần cải tiến để đảm bảo đánh giá đúng năng lực của người học theo yêu cầu chuẩn đầu ra; số học phần triển khai trên hệ thống E-Learning đã tăng nhiều, nhưng chất lượng còn chưa đồng đều; hệ thống đăng ký môn học thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải; số lượng các đề tài khoa học cấp tỉnh trở lên còn hạn chế; hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, học viên sau đại học còn chưa tương xứng với nguồn lực; số lượng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu còn hạn chế trong khâu triển khai ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa; cần sâu sát và quyết liệt hơn trong phân công nhiệm vụ trên KPIs,… Bên cạnh đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể như đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, việc làm, khởi nghiệp, cố vấn học tập,…

Phát biểu đúc kết hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cùng các kết quả tích cực trong hoạt động khoa học giáo dục, đào tạo, đảm bảo chất lượng của tập thể CB-GV, học viên và sinh viên trong năm học 2021 - 2022. “Những kết quả đạt được trong năm học qua là nhờ có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo các điều kiện nền tảng, sự quyết liệt trong điều hành, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên; tính hiệu quả của các chính sách mà nhà trường ban hành, kịp thời tạo môi trường, động lực để đội ngũ CB-GV, HV-SV hăng hái hoàn thành tốt các nhiệm vụ” - TS. Nguyễn Quốc Cường khẳng định. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2021 – 2022, TS. Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2022 – 2023 trên các lĩnh vực: Đào tạo, tuyển sinh, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quản trị đại học, hợp tác quốc tế, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp sáng tạo, công tác Đoàn – Hội. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Hiệu trưởng đề nghị, tập thể CB-GV, học viên, sinh viên nêu cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, bám sát vị trí công việc, xử lý công vụ công tâm, khách quan, chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, báo cáo tổng kết của trường đã chỉ rõ những thành tựu đáng tự hào của trường trong năm học 2021 – 2022. Trong đó, những quyết sách phù hợp đã tạo động lực cho lực lượng CB-GV trường ra sức làm việc, cống hiến. Cụ thể, 05 CTĐT thạc sĩ đạt chuẩn MOET, 04 CTĐT bậc đại học đạt chuẩn MOET, 04 CTĐT đạt chuẩn AUN; 01 CTĐT đạt chuẩn 5 sao UPM, 02 đạt chuẩn 4 sao UPM; duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học (thứ 20/184 xếp hạng Webometrics); số lượng sinh viên bỏ học giảm, tốt nghiệp đúng hạn tăng và tỷ lệ khá giỏi được cải thiện; chất lượng đầu ra được người sử dụng lao động đánh giá cao; tuyển sinh vượt chỉ tiêu đề ra, thu hút sinh viên đến từ 62 tỉnh thành trong cả nước với tỷ lệ nhập học đạt 100%; các công bố quốc tế tăng, số lượng công trình, đề tài khoa học tăng cả về số lượng và chất lượng; triển khai thành công đề án đào tạo nhân lực chuyển đổi số; thành lập Khoa Y dược; thành lập Trung tâm dự báo, tổng kết Đề án Đông Nam Bộ giai đoạn 2014-2022.
Định hướng chiến lược và giải pháp cho năm học 2022 - 2023

1. Thực hiện đầy đủ nội dung nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ giảng viên và sinh viên. Xây dựng và thực hiện văn hóa Đại học Thủ Dầu Một ở tất cả các lĩnh vực trên cơ sở giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đã công bố.

2. Tổng kết hoạt động Hội đồng Trường nhiệm kỳ 1 và hoàn thành việc thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2, gắn với bổ sung, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt. Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự tương ứng ở cấp đơn vị, cấp chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ, bao gồm chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản trị đại học, quản lý phòng ban; kết hợp thu hút, tuyển dụng tiến sĩ đúng các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo tinh thần thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của từng đơn vị và toàn Trường; Phấn đấu tăng tỷ lệ tiến sĩ/tổng số giảng viên.

4. Xác lập thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ, phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu trên cơ sở Nghị quyết của Đảng và Luật Giáo dục đại học. Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc theo hướng xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng. Tổng kết, đánh giá và tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số chính sách động lực nhằm hoàn thiện chế độ chính sách trên nền tảng tự chủ tài chính.

5. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo khuyến nghị của các đoàn kiểm định và yêu cầu của thị trường lao động. Triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng sinh viên nghỉ học, giảm tỷ lệ sinh viên nợ môn, cảnh báo học vụ, nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.

6. Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ theo hướng liêm chính, chất lượng, thực chất nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và đảm bảo đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động KHCN trong sinh viên, học viên cao học.

7. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT - Chuyển đổi số ở tất cả các mặt hoạt động gắn với cải cách hành chính. Khắc phục những hạn chế của hệ thống hạ tầng CNTT, nhất là phần mềm quản lý đào tạo để đảm bảo việc đăng ký môn học cũng như điều hành hoạt động đào tạo thông suốt.
8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đưa các mặt hoạt động theo đúng quy chế, nề nếp. Chấm dứt tình trạng tự ý đổi giờ, bỏ giờ dạy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của cố vấn học tập.

9. Hoàn thành kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn MOET và chuẩn AUN theo kế hoạch đã ban hành. Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng bên trong góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và làm nền tảng cho công tác kiểm định.

10. Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cơ sở cân đối thu - chi. Tiếp tục thực hiện các quy trình, thủ tục về lập dự án đầu tư để từng bước thực hiện dự án xây trường tại Bến Cát theo hình thức đầu tư công./.

Hội nghị do TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì nhằm đánh giá các mặt hoạt động khoa học giáo dục trong năm học vừa qua, đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2022 - 2023

TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết của trường đã chỉ rõ những thành tựu đáng tự hào của trường trong năm học 2021 – 2022

TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cùng các kết quả tích cực trong hoạt động khoa học giáo dục, đào tạo, đảm bảo chất lượng của tập thể CB-GV, học viên và sinh viên trong năm học 2021 - 2022

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Hiệu trưởng đề nghị, tập thể CB-GV, học viên, sinh viên nêu cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, bám sát vị trí công việc, xử lý công vụ công tâm, khách quan, chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới
BBT


Bài đăng cùng chủ đề

ĐH Thủ  Dầu Một đạt 4 giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X 04/12/2023 9:27:19 AM — 117
Sáng ngày 1/12/2023, tại Trung tâm Sáng tạo tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X. Trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự đạt được 1 giải nhì và 3 giải ba.
Chúc mừng 10 dự án vào chung kết TEC2023 29/11/2023 5:45:12 PM — 151
Sáng 25/11/2023, tại Không gian Sáng tạo và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn ra vòng bán kết Cuộc thi Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một với ý tưởng khởi nghiệp TDMU Entrepreneurship Competition năm 2023 – TEC2023 với 20 ý tưởng, dự án tranh tài.
Talkshow tuyên truyền thông tin về phòng tránh HIV/AIDS 28/11/2023 4:40:06 PM — 120
Giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên trang bị những kiến thức về phòng tránh HIV và các biện pháp dự phòng khi gặp các tình huống có nguy cơ lây nhiễm HIV, ngày 28/11/2023, trường ĐH Thủ Dầu Một đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tổ chức talkshow tuyên truyền thông tin về HIV/AIDS.
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương 24/11/2023 11:52:07 AM — 317
Sáng ngày 24/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự có 2 thầy cô được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội, TS. Trần Thị Ân - Ủy viên BCH.
Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường 23/11/2023 4:45:31 PM — 336
Chiều ngày 23/11/2023, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 01 ủy viên BCH Đảng bộ trường, và 01 ủy viên Ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Diễn đàn Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 22/11/2023 5:34:41 PM — 252
Sáng ngày 22/11/2023, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC), trường ĐH Thủ Dầu Một đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Diễn đàn lần này xoay quanh chủ đề “Kết nối các nguồn lực trong định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tỉnh Bình Dương”.
Ấm áp họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 20/11/2023 3:50:04 PM — 420
Sáng ngày 20/11/2023, trong không khí chân tình, ấm áp, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). Buổi lễ là dịp để cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục, tôn vinh những thành tựu, những đóng góp của quý thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung và của trường ĐH Thủ Dầu Một.
Tọa đàm “Người truyền lửa” – truyền tình yêu nghề đến sinh viên sư phạm 17/11/2023 1:47:44 PM — 968
Hòa chung trong không khí tưng bừng, sôi nổi của cả nước kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), khoa Sư phạm đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tôn vinh thầy cô giáo, đồng thời tạo môi trường để các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
Hoạt động trải nghiệm, tham quan trường ĐH Thủ Dầu Một của học sinh trường Tiểu học Pétrus Ký 16/11/2023 5:20:56 PM — 230
Sáng ngày 15 và 16/11/2023, gần 600 em học sinh các khối lớp 3, 4, và 5 của trường tiểu học Pétrus Ký đã tham quan khuôn viên trường và tìm hiểu về một số thí nghiệm khoa học tại khu vực phòng thực hành của trường Đại học Thủ Dầu Một.
Hội thảo Điều chỉnh định hướng chiến lược phát triển trường ĐH Thủ Dầu Một 16/11/2023 1:53:12 PM — 337
Phát huy dân chủ, đóng góp trí tuệ tập thể vào việc điều chỉnh định hướng chiến lược phát triển Trường, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các hoạt động khoa học giáo dục, ngày 15/11/2023, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Điều chỉnh chiến lược phát triển trường ĐH Thủ Dầu Một đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.