TIN TỨC

Các CTĐT đạt chuẩn kiểm định

21/01/2021 15:14 — 2059
- Tháng 12/2019: 04 CTĐT bậc đại học đạt chuẩn kiểm định AUN-QA , gồm:
+ CTĐT 
Kỹ thuật phần mềm
+ CTĐT Hóa học
+ CTĐT Kỹ thuật điện
+ CTĐT Quản trị kinh doanh.
- Tháng 6/2022: 04 CTĐT b
ậc đại học đạt chuẩn kiểm định AUN-QA, gồm:
+ CTĐT Kế toán
+ CTĐT Tài chính ngân hàng
+ CTĐT Hệ thống thông tin
+ CTĐT Khoa học môi trường.


Bài đăng cùng chủ đề