TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục đại học

03/09/2020 09:38 — 1210
1. Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

Thông tư này quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập, bao gồm: tiêu chí, quy trình, tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập (xem tại đây)

2. Quyết định ban hành “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Kết luận số 51-KL/TW) (xem tại đây)

3. Quyết định phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021 - 2025"

Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là công chức, viên chức) thuộc các cơ quan ngoại vụ địa phương (xem tại đây)
 
4. Quyết định Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 

Quyết định thể hiện danh mục nhiệm vụ, định hướng mục tiêu, sản phẩm dự kiến, thời gian thực hiện (Xem tại đây)

5. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định đã sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 5; khoản 7 Điều 6; thay thế phục lục I (xem tại đây)

6. Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.


Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Thông tư được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, hao mòn tài sản cố định tại cơ quan tổ chức đơn vị... (xem tại đây)

7. Ban hành chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài 

Chương trình tiếng Việt cho người Việt nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng cho tất cả các cơ sỏ giáo dục dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... (xem tại đây)

8. Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Quy chế này quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam, bao gồm: điều kiện tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh, quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh... (xem tại đây)

9. Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, bao gồmsở giáo dục; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan. Thông tư này áp dụng đối với hiệu trưởng hoặc giám đốc (sau đây gọi chung là hiệu trưởng), nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học trong các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; các tổ chức, cá nhân có liên quan... (xem tại đây)

10. Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Thông tư này quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là giảng viên), bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy và chế độ làm việc vượt định mức lao động. Thông tư này áp dụng đối với giảng viên giảng dạy tại các đại học, học viện, trường đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan... (xem tại đây)

11. Quyết định Thể lệ Cuộc thi “Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020)

Đối tượng tham dự là học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (gọi chung là cơ sở đào tạo); Học sinh các trường trung học phổ thông (THPT); Khuyến khích học sinh các trường trung học cơ sở (THCS) tham dự... (xem tại đây) 

12. Quyết định Phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021

Phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021, gồm 05 chương trình trong danh mục kèm theo... (xem tại đây) 

13. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên theo học ngành đào tạo giáo viên tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp được phép đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo giáo viên... (xem tại đây)

14. Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là Nghị định số 86/2018/NĐ-CP), bao gồm: việc tích hợp chương trình giáo dục của Việt Nam với chương trình giáo dục của nước ngoài; nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài... (xem tại đây).

15. Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Đối tượng áp dụng là nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở giáo dục công lập... (xem tại đây).

16. Luật viên chức, công chức

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ... (xem tại đây)

17. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức...(xem tại đây)

18. Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả;thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt theo từng chức danh, chức vụ đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục... (xem tại đây)