CÔNG KHAI THEO TT09

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2016 - 2017


- Báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp năm 2016 (Tải tại đây)
- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017  (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai cam kết về chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)