GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

Trung tâm Đào tạo kiến thức chung

Từ tháng 7/2018, Trung tâm Đào tạo kiến thức chung được thành lập từ sự hợp nhất của 2 trung tâm: Trung tâm GDTC-QPANTrung tâm Lý luận chính trị. Website của Trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện, vui lòng xem thông tin từ 2 đơn vị thành viên trước khi hợp nhất.