Phòng Thanh Tra

Tổ chức nhân sự

4389

1/ Trưởng phòng: 
          Ông Nguyễn Minh Danh- Email: danhnm@tdmu.edu.vn 

2/ Chuyên viên:
         ThS. Phan Nhân Trung- Email: trungpn@tdmu.edu.vn3/ Chuyên viên:
          ThS. Vũ Hải Thiên Nga - Email: ngavht@tdmu.edu.vn 

4/ Chuyên viên:
          Hoàng Lê Bửu - Email: buuhl@tdmu.edu.vn 


Email phòng: phongthanhtra@tdmu.edu.vn hoặc phongttpc@tdmu.edu.vn
SĐT: 02743.822518, số nội bộ 117.