Phòng Thanh Tra

Tổ chức nhân sự

1139

1/ Trưởng phòng: 
          Ông Nguyễn Minh Danh- Email: danhnm@tdmu.edu.vn 

2/ Chuyên viên:
         ThS. Phan Nhân Trung- Email: trungpn@tdmu.edu.vn

3/ Chuyên viên:
          ThS. Hoàng Văn Cử- Email: cuhv@tdmu.edu.vn


4/ Chuyên viên:
          CN. Thái Phú Hào- Email: haotp@tdmu.edu.vn

Email phòng: phongthanhtra@tdmu.edu.vn hoặc phongttpc@tdmu.edu.vn