Phòng Truyền Thông

Giới thiệu Phòng Truyền thông

3477
Phòng Truyền thông Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập ngày 23/6/2015 theo Quyết định số 773/QĐ-ĐHTDM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

· Chức năng
 
Phòng Truyền thông có chức năng giúp Lãnh đạo Trường đưa tin và quản lý các thông tin liên quan đến Trường nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường.

· Nhiệm vụ

-  Xây dựng và vận hành website bao gồm các cấu phần: Hạ tầng kết nối mạng, thiết bị, nhân lực, đào tạo, nội dung, sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện.
-  Xây dựng quy trình cung cấp, đăng tải thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc trên website.
-  Tổ chức sản xuất, biên tập, lưu trữ, duyệt nội dung, hình thức trình bày và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật trên website.
-  Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Lãnh đạo nhà trường; tổ chức trao đổi, thảo luận trên trang diễn đàn/ mục Hỏi- đáp của website.
-  Thực hiện thủ tục đề xuất chi trả nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên website Trường và các hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật.
-  Gửi tin, bài, dữ liệu của nhà trường về website của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo quy định. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích cho nhà trường, tin tức từ website của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương các tổ chức có liên quan.
-  Xây dựng cơ chế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với những thành viên tham gia quản trị, biên tập, cộng tác viên.
-  Phân công thành viên Ban biên tập phụ trách theo dõi hoạt động của website thành viên nhằm hỗ trợ website thành viên vận hành thường xuyên và hiệu quả.
- Tiến hành tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của các website thành viên định kỳ hàng quý và báo cáo lên lãnh đạo Trường; đề xuất phương án xử lý kịp thời đối với các website thành viên chưa hoạt động hiệu quả.