PHIẾU THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP - SĐH 2021

(Biểu mẫu khảo sát 04 - Cao học)

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn trong lần khảo sát tiếp theo (sau 1 năm kể từ khi các bạn tốt nghiệp).THÔNG TIN CHUNG