PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - SĐH 2021

(Biểu mẫu khảo sát 03 - Cao học)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một (sau đây gọi tắt là Trường) rất mong được GIẢNG VIÊN (GV) toàn Trường cho ý kiến nhận xét bằng cách chấm điểm cho các câu hỏi sau đây. Mỗi ý kiến của Thầy/Cô là một đóng góp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Các thông tin về người cho ý kiến được Trường bảo mật.THÔNG TIN CHUNG