PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU NGƯỜI HỌC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - 2021

(Biểu mẫu khảo sát 04 B - 2021)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của người học và nhu cầu của xã hội, Trường Đại học Thủ Dầu Một (sau đây gọi tắt là Trường) rất mong nhận được ý kiến góp ý của Anh (Chị) về chương trình đào tạo ngành (nghề), trình độ, về việc tổ chức thực hiện chương trình của nhà trường.THÔNG TIN CHUNG