Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)

1392
THÔNG BÁO
V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016
(Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)
 
1. Hồ sơ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Sinh viên có tên trong các Quyết định công nhận tốt nghiệp mang theo bản gốc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Sinh viên kiểm tra thông tin in bằng trong Danh sách được công nhận tốt nghiệp (họ và tên, ngày tháng năm sinh, phái, xếp loại), nếu có sai sót phản hồi về Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (Phòng A1.104) trước ngày 30/03/2017 để chỉnh sửa.

2. Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

Xem tại Website Trường mục Sinh viên/Văn bằng-Chứng chỉ/QĐ công nhận và cấp VB-CC: Quyết định số 160/QĐ-ĐHTDM ngày 02/03/2017

* Lưu ý: Sinh viên chưa nộp đủ chuẩn đầu ra sẽ không có chữ “CB” tại cột “Cấp bằng (CB)” trong danh sách và phải nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ khi nhận bằng chính thức.

3. Thời gian - Địa điểm nhận:

Lớp
Thời gian
 
Địa điểm

Ngày
 

Giờ
 

DLD14TH204
 
Sáng
ngày 26/03/2017
Từ 8h30 – 9h00 Phòng C2.205

DLD14TH205
 
Từ 8h30 – 9h00

DLD14TH206
 
Từ 9h00 – 9h30

* Trường hợp sinh viên không thể đến nhận vào thời gian nêu trên: Sau ngày 26/03/2017 nhận tại Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (A1.104), vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần (Buổi sáng từ 8h - 11h15, buổi chiều từ 14h đến 16h15).
 

Thông báo khác